Seite
אײן אױם נעצוימטען פלאץ, אונ ארום דעם פלאץ אײן גא־
לעךי.ע פאר םובליק, נאר וועגען דעם פעמניעגען, צל יעהען ׳
וויא דיא ארםע מענשען וועללען זי־ נישט .קענען װעחרען
אוג ךי חיות װעללען זןיא לעבעךינעי הײט צורײפשען; אין דיא
צײט פון ךיא גךיעבען אונ רוימער, ךיא מאטעמאלישע גע־
צענךיעגער װעלכע האכען דאמאלפ געהעךשט איבער א האלבע
וועלט , אוג אום זײעךע לאנךער צו פעךגראםסערן פלענען
דײא אללע מאל בעפאללען זײעךע נאכבאךישע לאנךער אונ
דוךך נךויםע מלחמות אללע קלענעךע פאלקער אײגגענוממען,
אונ וועלכע _עס האבען זיןד גישט געוואלט פךײא אוגטעךטאגיג
טאבען, האבען זײא מיט נעױאלט זײעךע מױעךין צו בךאבען,
ךאם מיליטער עיךמאךךעט, ךאם נוטם צוגענוממען אונ ךיא
שטאם פאךבךענט, ךיא מעגיצען פאךקויפט פאר קנעבט אונ
ךיא פיךשטען אוג ךײבםטע אין .קײטען געפיהךט פאר זךעךע
טךױמפף װאגען, אין זײעךע ךעזיךענץ נהויפט שטאט וויא ךער
קעניג וואױנט>. אװאזנךער אלזא, אז ךער גרויםער שפאךבער
האט אױןד דיא אײדעלע טויבע , דיא בנםת ישי־אל איז דיא
7 * • •• ״.• •.׳ •.♦ • ;•״••.־• . . .ך.. . 1 •
גאגעל געפאקט ? אונ^נאבךעם וויא .ער האט ךאם בלוט מיט
ךעם פלײשי אויפגעפךעםםען, ךי בײנער צו ישפךײט אויף שבעה
יםיש ?ךאך װאלט נעװעזען אין יענער צײט בײ אוגזער פאלק שלופ
אין לאנד, אין אךץ ןשיאל, װען עש װאלט נישט געװעזען בײא
אונז אין יעךערצײט פעךשיעךענע פאךטייען, ביתות, מהלוקות
װאלטען נישט ךיא גךיעבען נישם ךיא רוימער איבער אונז.קײן
שייטה נישט נעהאט. אבער אונזעךע זיגד.י איבער אונזעךע ךגד
איז חרוב נעװאךען ךאם בית המקךש > איבער אונזעךע אײגענע