Seite
שולד האבען מיר זיך אלײן אבנעגעבען אין ךיא רויםער אין ךיא
האנד, וויא ווײטער װעט פאר קוטםען.
אבער אום בעססער צו געבען צו פעךשטײן איז נײטיג
אויפמעךכןזאם צו מאבען אויף ךיא פךיהךיגע צײטען, אונ אײן
זזײטען בליק צזךיק צז טהזן, וױא ךא בלוטיגע ױךישע היםטאךיע
האט זיך אנגעהױבען צו ענטװיקלען.
חךבן בןת ךא'ש 1 ן,
וויא יעךען איז בעךןאנט האט ך־אם עךשטע בית הט־ךש
שלמה המלך געב 1 יט , ךאם איז געשטאנען א.עךך פי.ער הזנךעךט
ךאהר, אונ ?בובךנאצר האט .עס חרוב נעמאכט, אונ ךיא יזךען
האט ער פאךטךיעבען..קײןבבל. בײאיךענעיסײכען האבעןזייא
טויזענךער ביטטעךע טךעךען פאךגאםסען, ךאם צובךאבענע ד׳אךץ
געקעךט צו ךיא שטאט ציון, בײא וועלבער זייער נאנין לעבען איז
געבליבען העננען, אויף ךיא בײמלעך פון ךענע טײכען האבען
ךיא לױם ךײעךע האךפען אויפגעהאנגען אוג מיט טרױעךיגע
שטיםמע ןעגע הײליגע שביעה געטוהן : אם אשכחך ןרושלים
תשכה ןמיני, תךבק לשוני לחבי אם לא.אזכרכי, אם לא אעלה את
ןרושלןםעל ראש שמהתײ ״ענךער וועל איך אין מײנע ךעכטע האנד
פעךגעסםען אײךער אין ךיר ןרושלןם; ךיא צונג זאל מיר צום
גומען בלײבען קלעבען, ווענן איך ךאלל אויף מײנע שמהות
אין ךיר ןרושלןם נישט געךענךןעך. דאם איז געוועזען ךער
.עךשטער הךבן, אונ ךער גלות האט געהײםםען .גלות בבל״.