Seite
ו*זזו*װ•
ח
אנטױבם ♦
דאך האבען דיא יװ־ען געהאם זײער לאנד, דאם בית
המקךם איז געשםאנען .על מבנו, ךיא בהנים מיט ךיא לױם
האבען געקענט זײער נאםטעס ךינהם ךיבטיג.עךפיהלען, אונ
ךאס פאלק האם געקענט גענוג שםאלץ זײן גענען אלךע אנךעךע
פאלקער מיט זייעךע ךעליגךאן, ך־ענן װאם .עס איז געוועזען אנ־
מזלא״ען אין ךיא אמונה, איז זײעךע העךןטער װײנינ אננע־
נאננען, ךיעכן זײא האבען ;אר ךײעךע ציניען ךיבסיג .עךהאל־
טען. אבער וויא ךיא ױךען זענען געקוממען אונטער ךעם ;א־
פון אנטױבם מלך ךךן (.עךך ;אהר נאך כך ! ם), איהם איז
ווײניג געױעזען ךאס בלױזע פעךמעגען פון ךיא ױךען, איהם
איז אויך ווײנינ געוועזען ךער אוצר פון בית המקךש, אללעם
נאלד אונ זילבער מיט אללע ^קא־םגא־קײסען, .ער האט
אויך געװאלט ךאם אללערהײלינםטע פין ךיא ױךען-ךאם
בית המקךס-פעךאומװעךדיגען׳ ךיא גאנצע.אמונה אויסךאט־
טען אונ אללע ױךען אומבךענגען. ךען אנםױבם האט נעי
געבץן אײן בעפעהל איבער אללע זײנע לאנךער וואם .ער
האם ;עהעךעט, אז.קײנער זאלל נישט מעהר ךינען צו.קײן
שוט גאטט<.׳ נאר צו ךיא אבנאטטער פון ךיא נךיעכען
יױניס) וואס ;יר אללײן האט געךיענט. ךיא אנךעךע פאלקעד
איז איהם לײבט געוועזען נובר צו זײן צי פערטוישען זײעךע
אב גאטטער אויף אגךעךע, אבער ךיא ױךען, וועלכע גלײבען
מיט לײב אוג זעעלע; אין אײן אײנציגען גאטט, אונ זענען
ג־ײט ןעךע צײט זיך מקךיב צז .זײן וועגען.זײעי־ אמונה,