Seite
— 11 —
יאט זײא פעךקויפט מיט זײעךע מײבער, זעהנע אונ טאבטער
פאר קנעבט אוג פאר ךינםטען. אללע שענצטע הײוער'האט
ער פאךבךענט , אונ ךיא מױעךן פון .ירדטליט האט ״ער בױ
צום פונדאמענט צולײנט אונ צושיט. ארום ירושלים האט ער
: *•* ; ״ : * *־ ; ־ד ־י • •ך
נעמאבט גײע פעםטונגען , אונ אין זײא האט י ער אךײן
נעשטעללט פיעל מיליטער וועלכע האבען ךיא שטאט זעהר
אונטעמךךךךקט , אבעד מיט דעם האט אנטױבס זי־ נאך גישט
געשטיללט זײן טיגעךישען צאךן, ער האט פאךשוועבט .גאטטס
מזבה אונ האט אױף איהם מקךב געװעזען חזךים , אונ ךיא
יוךען האט י ער נעצוויננען אז זײ זאלען אויך אזוי טהון, צו
ךעם צזעק האטער געבױעט אין יעךע ! טטאד אונ איןיעךען
ךאךף מזבחות צו זײנע אב גאטטער אונ האט ךיא ױךען
נעצװינגען ארלע טאנ מקךב צו זײן בהמות טמאות, ער האט
אױך פעךזאגט אז ךיא ױךען זאללען גישט מעהר מל זײן זײעךע
קינךער , גישט האלטען שבת , יום טוב, נישט ךךין שום
ייךיש געךג־ן, זײא זאל^ען איןאללעם גלײך זײן צוךיא פאלקער.
זעהר פיעל האבען ךיא פײן נישט נעקענט איבער האלטען אונ
האכען אין זײעךע גךויםע נויט פעךלאזט ךעם ױדישען דת.
אוגטער ךיא ױךען זענען אבער געװעזען זעהר פיעל בײא
װעלכע גאטט׳ם געזעץ איז־ט־ײעךער געװעזען װיא זײער לעבען,
אױף זײא האט זיך ךער צאךין מיט זײגע גאנצע מאבט אוים
נענאםסען ז מען האט פון ךיא לעכעגךיגע שטיקער געשניטטען,
מען האט פון זײא לעבעךיגערהײט ךיא הויט אכגעשינךען ,
מען האס י זײא אבךים װײז פעךבךענט , געשטאכען מוטטערם
צו[אממען מיט זײעךע קלײנע קינךער , שךעקליך אך ; זעהר
קךעקלי־ איז געװעזען ךיא לאנע פון ךיא ױךען אין ךענע צײט .