Seite
ח 131 /\ 1/1 ־) 111 > 1 ח 3 ־ו 8 > 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 13151 ! 3 ־ו 6 /\ 1 חט 1 סחו 1 - 11 ) 813 0009 - 0016 - 100867 - 0 - 01 . :.־ו^ 1 ־ 1 ס 811
— 13 —
זעהר נעישווינד ערריעךענס, אונ ךער גאף א 1 יך אננעהויבען מיט•
צו װיךקען אין ךענע ליטעךאטזר אונ פהילאךאפךע. מים ךער
ךעךנוגנ אבער האם זיף אוץז אנגעהויבען צו פעךמישען ךיא
נךיעבישע זיטטען צווישען ךיא יוךען, דען ךאס לוםטינע לעבעי
װאם ךי גךיעבען האבען געפןהךט, א 1 יף זײעךע נעצענךינערישע
ךעלינךאן װעלכע איז געװעזען גענךינךעט בלויז אױף פעךגעניגען,
אויה אללעךלײא פעךױײלונגען מיט ױעךךינע תא 1 ת, האבען ךיא
קךאפט געהאט, אללע פאלקער צו זיף צו ציהען, .עס האט
אלזא אויף אױף ךיא יזדען גישט ווײניגער געוויךקט, אונ פון
ךיא אךיפטאקראציע, דיא האבםטע פון פאלק, ביז צו ךעם
המ 1 ן, זענען זעהר פיעל נאבגעגאנגען ךיא נךיעכישיע זיטטען,
אױף ךיא כהזנה נדולה, ךיא ךיהמליכע פךאכט פון ךיא
ױךען, האט אין ךענע צײט פעךלױךען איהךע הױכע גאטטליכע
הײליגקײט, זיא איז פאר שוועכט געװאךען דוךף מאנכע כב׳נים
גחלים וועלכע זענען אויף ^אף געגאגגען ךעם װעג פון ךיא
ױנים.
;ז•
אײן ךיבטינ גילד פון ךענע כהנים גדולים רןענען מיר
האבען, לויט וויא ךיא גמךא*) מעלד ױא אב: ״זייא האבען
טיט ךיא כהזנה גדולה געשאבעךט וויא מיט ײאלײעלע
םהוךה; זײא האניען זיא אײנגעהאנךעלט פאר געלד, אןןךערע
זאגען: זײא האבען אײנער ךעם אגךעךען נעהךנעת מיט כישוף:
ךאם אללײן זאגט אונז גענוג, ױיא אךאפ נעפאללען ךער ױךישער
דת איז געוועזען אין ןענע צײט.
עם האבען זיף אבער נעפונען אונטער ךיא ױדען.גרויפע
ירועלםי ױסא ב• ע״כ .