Seite
> 61 ר 11 ס 11 כ 11 כ 5113131 ־ו 6 /\ 1 חט 1 סחו 1 - 813011 100867-0-01-0010-0017 , :.־ו^ו־וסוופ
— 14 —
חכמים, ךא נדולי הדור פון נאך ךיא אנשי כנסת הנדולה
רעכט גאטטעס פאךבטיגע, וועלכע זענען נישט אראפ געגאנגען
פון נאטטעם געזעין כןײן טךיט, אונ האכען םךכןךק נעװעזען
אין נאטט׳ם מצות כחוט העערה, זײא האט דאם גוט װײא
• 1 ז ; • ; • ־ -;־־ד י• ז , ־ד ••
געטהון אין האךצען צו זעהען װיא אײן גרויםער מהײל פון
ישךאל האט אין גאטט פעךגעםםען אונ זענען אפ נעקעהךט פון
אמת׳ן וועג; העלפען אכער האבען .זײא נישט נעקעננט, ווײל
דאם האט נישט אננעריהרט נאר דעם המון, דיא ניפטינע
ז ז : ▼ 7 ״.• ;• ו . ......
קךײטער זענען פעךפלאנצט געװעזען אוין־ בײא ךיא פאךנעהטע,
בײא ךיא געלעךענטע פו; פאי׳ק, האבען ךיא זי־ אלזא בים־
ליכװײז אגגעהויבען צז ךעךװײטעךען פון זײא, אוג װאם מעהר
ךיא גךיעכישע לעךנונג האט זי־ פאךבךײטעךט , האבען זײא
זיך ךעךגעגען נאך מעהר נעשטאךקטאין דיא תוךתאונהאבען
זיא אױך נעלעךענט ךאם פאלק, אונ זיך בעמיהט מיט אללע
קךאפטען זײא צו ךערװײטערן פון ךיא װנים. אזױ ארום איז
נעװארן צװײא פאךטײען אונטער ךיא ױך־ען, ךיא פרדממע
םאךטײא וועלכע מען האט גערופפען .הםיךים״■ אונ ךיא אנךעךע
פאךטײא, ךיא פושעים - העללעניםטען, פזן װעלכע מעןךען
בעשטיממט זאגען, אז נאר דוךך זײער אונפךיעךען איז אללעם
אומגליק געקזממען איבע ךיא יוךען.
ךיא ךאזיגע פושעי ישךאל האבען זײער ךשעות זעהר
װײט געכךאכט . נישט גענוג זײא האבען אללעס שלענין,
אללעם שאגךליכע װאם איז גענען ךעם ױךישעןךת אפפענטליך
אללײן געטהון ׳ האבען זײא אבער אויך געװאלט ךיא אבער־
האנד געװינען איבער ךעם גאנצען ױךישען ךת. צוךעם צװעק
האבען זײא זיך בעמיהט אז ךער כהן גדול .זאלל אויך זײן