Seite
״שפיעזען, געשפתלט אין באליער מױאל־י, כ"אציר ) י) צום
,פעךגענינען פאר ךיא צוזעהעךם״ (םפר חח־טרונאים) . ךיא פרובימע
האט ךאם גוס נעהךענט אין האךצעז,.זײא האבען אבער דער■
ווײל נאר נישט געקעננט העליפען, ךען ךער רויללען פון.ךעם
מלז איז אויןי נעױעזען בײא ךעם.
.י.שו_ע _יאזון איז מעהר ניך־ט נעװעיען בהן גדול װיא ךךײא
;אהר. איהם האט אויסגעדזננען ךיא בהונה גדולה בײא
אנטױבם, מענעלאום, אוי־ פון ךיא העללעגיסטיישע פאךטיךא ׳
ךער איז צומאל נישט נעױעזען מזךע הבהנים, .ער איז גאר
געװעןען פון;נזבט בױמין, ..ער האט אבער צוגעזאנט צו געבען
אנטױבם מעהר מיט ךךײהונךעךט צענטנער זילבער אײןךאהר •
אויך צו פעךבךײטען ךיא נךיעבישע זיטטען אזנטער ךיא ױךען״
האט ער איהם נעמאבט פאר כהן גדול.
ךער ךאזינער מענעלויז איז געױעזען אײן גרױסע שטךאף
פון נאטט פאר ךיא פרוממע םאךטײא,..ער איז נאך טויזענד
מאל.עךנער נעױעזעו פאר יאװן. װאם ךיא הײךען וואלט נאר
נישט :עךןעננט קוממען אויף ךעם געדאנק, האט ךער עוב ר
ךנזךאל זײא ךעם װעג נעװיעזען. ךעגן אזויא ױיא.עס איז נע־
קזממען ךיא צײט צו בעצאהלען ךיא צינזען״אזנערהאט נישט
נעהאט אזויא פיעל, האט .ער געהײםפען זײן פגן דשטעללפער־
טךעטער, זאסטעמפצאי ליזמאבעם, ״ ער זאלל ךיא טהײעךע זאכען
פין בית המךזךש ארוים נעמען אונ מאבען צו נעלד. ךאם
האט ךיא יזךעי.זעהר זןךצעךענט אוג .עךצינךען, זײא האבען
זיך פאךגענוממען נוקם צו זײן אין מענעלויז מיט אללע העללע־
ניםטישע יוךען, מעגעלאום אבער איז זײא צופארנעקוממען
ביט זײן מיליטאר װאם אנטױבם האט איהם צז הילף נעכעבען.