Seite
17 —
^בער ךיא יןדען דאבען אויף דעם ברי ז_ײן פון דעם מלינזאר
גי־בם געאבט״ אזג מיט 8 צטײגעךי אזנ מיט ךךעננעד האבען
ײיא מלהמה געהאלסען טיס ךיא פדמעים אזנ מיט זייער
מיי^יסאר־ ליזמאבעם האבען ־ זײא געפאנגען לעכעךינ אונ
:עממפט צופ טױט.
מענעלויז אבער האט זי־ געױאלט גירןם זײן, איז.ער
גענאנגען צו אנטיזבס, וועלבעד האט ךאמאלם געהאלטען אי 1
ױאפנען אײנע אךמיע, צוגײן מלחמה האךטען אויף מצךי י ם ׳
אונ האט מליטין געיועזק״ אז ךיא ױךין וויללען מוךד זײן אין
איהם אונ צושטײן צו דיא טצרים: ײאמאלס תאט אנטױבה
י ; ׳• י • • • ־"־ד: ־ד ־:; ז
וועלכער האט ע־וין לאנג אײן אוינ נעהאט אויף ךיא שאצען
פון ביה המקך ! ם, י דיא.וץב.ש;נע צײט געפונען, אונ אזויא וויא
ער האט זיןד אבנעפאךטיגט אין מצרים האט י ער אײננענוממען
ךיא קטאט ;רו־מלים, אונ האט י איבער ךיא ױךען ךיא נרויםע
ךלאג נעבךאבם ױיא פריער איז.געשמאנען ׳
אלזא אזויא װיא אנטױבם האט .ךער נאך ארױםגעגעבען
ךא ביטטעךע גזרות אויף ךא ױ.ךען,האבען ךיא פרוממע
פאךטײא .נעהאט ךיא מלהמה פון בייךע ײיטען; פון אײן זײט ׳
ךא בלומךאךשטינע גךעכען, אזג פון ךיא אנךעךע זײט,
ױיעךע אײגעגע בךיךער, ךיא העללעניפםישע פאךטײא . ױעלבע
זענען מיט פעךגניעגען צו געפאללען צו ךא נךיעבעז אונ
האבען נאך מיט נעהאלפען ךיא נךיעבען צו זײעךע מעךךעי
דײען, אוג מיט זײא צהאממען האבען.זײא בערויבט י דיא יודען,
אדיןד ךאם ױךישע מיליטאר מיט ךיא אלצטע זענען מעהךסטעני•
טהײלס נעייעזען פון ךיא העללעניסטישע סערןטע. האבען זײא
אליא ךי מינךעםטע האפפנזנג נישט נעהאט אויף ךעטטוננ.