Seite
ח 131 /\ 1/1 ־וו 11 > 1 ח 3 ־ח > 61 ר 11 ס! 1 כ 1 !כ 3113131 ־ו 6 /\ 1 חט 1 סרוו 1 - 11 ) 513 30867 - 0 - 01 - 0013 - 0023 ) 0
— 20 —
ךער אױפשטאנד פון מתתיהו איז גלג־ווינד בעקאנ־ט
נעװאךען אין גאנין אךין ;לראי, צווישען ךיא ױךען; און פון
דיא נאענט אונ פון װײם װעמען ךיא ךעליגיאן האם םיעף
בעךיהרט, איז.געקומםען צו מתת;הו. אזוי ארוס־ האט זיך
דיא קלײגע מהנה װאס אמאי פערגרעםםערט, ביז זיא איז
• • 1 •• *.* ־;••,* 1 ־? •״• • ;י • • • •
נעוואךען צו אײנע גרויםע אונ מעכטיגע אךמןע, יעךער
אײגציגער בעךײט זײן לעבען צו עיטךעקען װענען ךיא הײליגע
אמונה .
;♦.* ▼
נאכךעם וויא זײא האבען זיך אײננעאךךענט, אונ
פעךזעחען מיט אללע ניצליכע זאכען, זענען ךיא געגאנגען
פון אײן שטאדט אין ךיא אנךעךע , פון אײן ךאךף אין ךעם
אנךערן, אונ האבען צולײנט ךיא מזבהות , האבען צובךאכען
אללע נךיעכישע בילךעד, ךיא קינךער האכען זײא מל נעוועזען
אונ האבען ארוים .געטךיעבען ךאם נריעבײמע מיליטער פון
אךץ ןימךאל, ךיא העללעגיםםישע יוךען האבען זײא בעשטךאפט
אונ האבען אללעם געבךאכט אין ךעם פךיהךיגען אךךענונג.
מתתיהו אללײן האט אבער גישט לאנג אנגעפיהרט דאם פאלק,
־• •ל ־ •״ י *ד ־ד •.* ״ : — : ־ ז ד ; 1
ךענן.ךןײן ;אהר איז נאך נישט אריבער וויא .ער האט ךיא
נאטליכע מלךומה געפיהךט, איז.ער געשטאךבען . פאר זײן
טויט האם .ער צוגערופען זײנע .קץךער, אונ האט פון זײן
גײםיז אןיך אין ױיא אײנגעפלאםםען, .ער האט זײא אײננעגעבען
מוטה אוג האט זײא בעפױלען ךיא גאטטליכע מלחמה ווײטער
צו״פיהךען. זײן זוהןיהודה האטערגעמאכטצוםפעלדמאךשאלל
אויף זײן ארס . ( 237 יאהד פאר׳ן חרנן$