Seite
8
— 22 —
זעהר,ערצינךען; __ער האט בעישלאםםען מיט ךיא עזפיעלעדיגע
םלהמות אײן םוף צו טאבען, נאר צי עירןען אײגע נרויםע
מאכט .קײן אךץ ןעזךאל, אונ אללע ױדען מיט אײן מאל אויפ
צו ךאטטען״.עם זאל נישט בלײבען פון זײא ,קײן •נ!ךיד זפליט.
צו דעפ צוועק האט .ער צו זיך נערופען זײן געהײמךאטה ליױאפ
אונ האט איהם בעפוילען אללע מיטלען צו בענוצען אונ מיט
ךיא ױךישע מלהמה אײן י ענךע מאכען.
ליױאם האט צו .זאממען גענוממען אײן זעהר מאכטינע
אך?ױע > פון פעךציג טויזענד מאנן פוסנײער אונ זיעבען טויזענד
רײטערס, צזבעךײט מיט אללע אךךענונג אונ וואפען, אונ
איז געקומטען״קײן אךץ.יימראל, צו בעפאללען .יהוךה המכבי •
אין ךעם גךיעכישען לאגער איז ךער א־נטערגאנג פון ךיא
יודען געוועזען געוויםם, זײא זענען ןיכער געװעזען אז ךיא ױךען
וועללען ךעם .עךשטען אטטאק נישט הןעבען בײא שטײן, ךען
לויט וויא זײעךע שפיעגעם האבען אוים שפיאניעךט, זענען ךיא
ױךען מעהר נישט געװעזען װיא א.עךןד פון זעבס טױזקד
םאנן פום גײער אונ גאר ״קײן פעךד מיליטער , אויך ני׳שט אללע
ךעכט פעחעהען מיט בויגען אונ שילךען, אונ װאס איז ךאם
נעאכט .געגען ךעם נךיעכײטען לאגער ? אײנע אךמיע פון זיבען
אזג פעךציג טויזעגד מאנן געלעךענטע קךיעגעךם מיט אללע
ארךענוננען וואם מען ךאךף צו אײן מלחמה . זײא האבע[
אלזא אויף ךיא^קאנטא שוין נעקעגט בעשטיממט אב .ךעךען
םיט ךיא שקלאפענהאנךלעךם איבער ךעם פךײז פון ךיא קינפ־
טינע שקלאפען; ךיא שקלאפענהאנךלער פון .זײער זײט האבען
אוי־ געזעהען זיך צז פעךז י אךנען מיט גענוג געלד, פון ךעם