Seite
צופאלליגען גוטען געזטאםט אײן פעטטען פיאפיט צו ציהעי.
אבער גאטט קוקט אךאב ׳פון זײן הויבען טהךאן אונ לאבט
אויף זײא. ךענן ני־בט .ךעם שטאךקען גילט ךער זיענ עצחון)
ני״ט ךיא מענגע געװינט ךיא אבערהאנד. אײנע געהײםע
מאקט, אונגעזעהען אונ אונפעךשטאנךלץד פון מענעענקינךער
ךעגיע־ט ךיא מלהמות; אײנע הױבע פארזעהונג (השגחה)
ק־ײלט צו ךעם גצהון, צדטטעךט ךיא פלאנער פון מלבים אזנ
צײכענט ךיא גךענצען פון ךער עךד .
אזוי וויא ךיא נאבךיבט פון ליזיאם מיט זײן דזיל איז
בעקאנט געװאךען אין ךעם ױךישען לאגער איז זײא קעפאללען
א גרויסער שךעק. ךער אנבליק פון ךיא נרויסע מענגע, לויטער
ךיעזעךיגע העלךען מיט ױיער בליצענךיג נעוועהר , פון
אללעךלײא אךט האט זײא ךעם מוטה גערויבט, ךיא קךיעג
זוײטער צז פיהךען. ךהוךה אבער האט ךאם פאלק װיעךער
עךמונטעךט, אונ מיט ז_ײנע הױבע ךעךען האט ער זךיא
אײנגעוויעזען, וויא געפעהךליך ךאם .קענן זיןו אויםלאזען פאר
ךיא אמונה אונ פאר ךעם לאנד, .ווענן.זײא וועללען זײן
כײא זיך נעפאללען. מיט אזעלבע ךעךען האט .ער אין ךעם
פאלק .ךעם פריהךיגען מוטה װיעךער ךערװעקט, אזנ ךאס
געפיהל פון שךעק האט זיןי פערטוישט אין שךעקליבע ךאבע
(^קמה) אויף ךיא הײךען װעלבע בעמיהען זיןי מיט אללע
מעגליבקײטען ךיא ױךישע אמונה צו ךעדךײקען. דוךך גענימען
מיט ךעם ךאזיגען נעפיהל האבען ײיא געטךאצט ךיא טויזענ־
ךער געפאהךען״ אוג וויא צום טאנץ זענען ךיא נענאבנען
נענען ךעם אפענעם טויד פאר ךעם הײליגען ךת .
ליזיאס האט צוטהײלט ױיגע אךמיע אונטער ךרײא הויפט־׳