Seite
— 26 —
האט אײננעזעהען אז אײנע נעטטליכע מאבט ךעניערט אין ךיא
מלהטה, אזוי האט ער בהרפתו או־יםגעדרײט דאם מיליטער צום
״ :־ד־ד ־־ ד ••• ; : ד ;♦.״;״• 7 • • ׳ ■'*
ךי״קצונ, אבלײנענךיג ךיא מלחמח אויף אײן אנךער מאל ,
נאך ךיא גרױםע מלחמות , אזוי וויא אךץ ישךאל איז
עוין פךץער געוואךן פון ךעם שונא, האט .יהודה בעשלאסען
צו גײן .קײן ירושלןם אונ הײליגען ךאם בית המקךש. אזויא
האט .ער צוזאממען גערופען אללע חםיךים אונ ךאס ז פאלק
אונ זענען ארויף אויף ךעם באךנ ציון; אבער וויא זײא
האבען ךערזעהען ךיא חורבות אין בית המקךש, ךיא טיךען
פעךבךעגט , אומעטום צזבךאכען אונ צזלײנט , ךער מזבח
פעךשװאכט אונ אויף איהם ךאם בילד פון ךעם געצען ױפי־
טער, אונ אין אללע אךטער פיל מיט נךיעבישע נעצעג־
בילדער, האט.זײא.זעהער געבראכען ךאם הארין. זײא האבען
צוריםםען זײעךע .גךלײךער אונ האבען.עךד נעלײגט אויף זײער
קאפ; ךיא האבען .נעמאכט אײן שךעקליכען ליאךעם זײא
האבען .נעבלאזען מיט ךיא שופמת , זײא זענען געפאללען
אויף זײעךע פענעמער, אונ האבען געווײנט אונ געקלאנט אז
זןיער געשךײא איז אויף געגאנגען ביז צום היממעל . אונ
װײל אין ךעם ףעםטונג אקךא, וואם אנטױכם האט געבויט
לעבען .ירזשלים, איז פיעל געװעזען מיט נריעביש• מיליטער״
האט .יהוךה מוךא געהאט אז זײא זאללען נישט בעפאללען
וועךען װענן זײא .וועלען זײן בעשעפטיגט םיט ךעם ךײגיגען
ךאם בית המקךש, האט.ער אײן בעפעהל.געגעבען צו בעלאנערן
ךאם פעםטוננ, אונ װאו .עם איז נײטינ, צו בעשטעללען מיט
פעמטע וואכען, ביז אללעם וועט זײן.נעבראכט אין אךךענוננ.
אזוי וױא ךאם איז געשעהען, האט זי־ ךאס פאלק מיטךיא