Page
— 27 —
כהנים נענומטען מיט גרױסע עהךעפ־ךבט, צו ךיא הילינע
אךבײט. אללע כלים פון בית המנןךש זענען נעמאכט געװאךן
נײע, ךעם מזבח ױעלכען ךיא גךיעכען האבען פעךשװאכט,
האבען זײא איבעךגעבויט; נאןד ךעם עךשטען מאךעל (תכנית)
ױיא גאטט האט נעכאטען׳ װאז ךעש איז געוועזען צזשטעךט
אךער צובךאבען, האכען .זײא צוךעבט נעמאכט אונ אזיפי
נעפךישט. גאכךעם האבען זײא אךײן נעבךאכט אין גאטט־ם
היבל ךיא מגוךה, ךעם םזבה פון ךיא ,קטורת, אזנ ךעם שלחן
פון ךעם לחם הפנים. ךיא.קטוךת האבען זײא .געבראבט אויף
ךעם מזבח אונ ױיא האבען א נ ג ע צ י נ ך ע ן ך י א מ נ וך ה״),
נאבךעם וויא זיא האט שוין מעהר וויא ךךײא ;אהר נישט
געךךעננט. אבם טאנ האט געדױעךט ךאם הײליגען פון ךעם
כית המקךש, וועלבע ז י ײא האבען נעהאלטען פאר אײן יום
טוב <הג הנבת המזבה)׳ זײא האבען געלויבם אונ נעךאגכןט
גאטט מיט שפיעל אונ געזאנג מיט אללע כלי שיר, מיט
פױקען אונ מיט קליקגאיגםףרומענטען , אונ אין ךיא נאנצע
; ךטאד איז געױעזען ליבטיג אונ פךײליך. ,יהיךה מיט זײגע
בריךער אונ ךיא גךאסטע פון פאלק האבען י עם געמאבט צופ
•> ךער נם ױאס איז געשעהען מיט ךעם ,קךיגעל בוימ־
אײל, וואם זײא האבען געפינען, מיט ךעם הותם פון כהן
נדול, ױאס ךיא נךיעכען האבען ניישט גהאט מטמא געװעזען
פון װעלבען זײא האבען נעהאט צו בךענען גאגצע אבט טאנ,
ךאם שטײט אין שבת כ״א , אויך אין מגלת ו/ענית פיק י׳
ױעלכעס איז ךעךען גוט בעךאננט.