Page
28 —
געזעץ, אללע יאהר פון דעם פינף אזנ צוואנציגסטען טא; אץ
בםלױ , אכט טאג, _אלס יום טוב צו האלטען, חנבה ׳ חנ
חנכת המזבח. מיט לויבען אונ דאנקעןי ינאםט אויף דור
ד 1 חת. ( 235 יאהר םאר חורבן)
אנטױבם איז אין ךיא צײט געוועזען אין פעךםיען ׳ _ךען
עד האט נעהעךט אז אין ךיא שטאט ״עילם געפיגט זיך אײן
גרויםער שאץ, אין דעם טעמשעל פון זײעךע געצען, איז״ער
אהין מיט מיליטער ךיא שטאט צו בערויבען. ךיא פעךםער
האבען זיך אבער מיט גרוים מאבט נעוועהךט. אונ נאךאללע
מיה אונ מאטער האט אנטיזבם נעמזזט בחךפה מיט לײךיגען
אבציהען. וױא״ער איךגעקוממען אהײם איז ער אויך געװאחר
געװאךן פון ךעם אזמנליק װאם ליזיאם האט נעטךאפען מיט
זײן גאגצע אךמןע, וויא זײא האבען אללעם בעםטע געךיעהר
מיט אללעם פארךאטת עאפאם) איבער געלאזט אױף ךעש
נ־ךיענם פעלד אונ זעגען אנטלאפען. בײךע צוזאממען האבען
אנטיזכם זעהר צוגעךרךקט, אונ פאר .קךעקוגג איז .,ער נע־
שטאךבען. ךיא מלובה האט איבער גענוממען זײן זוהן אגטײבב
עאופאטאר, וועלבער איז נישט בעסםער געוועזעןי וויא _זײן
פאטער•
אנךערע מלהמות ♦
יהוךה האט אבער אײנגעזעהען אז נאך אללע נצחוגות
האט .ער ךיא שטאט יךושלןם נאך גישט פךײא געמאכט, ךען
אין ךעם פעםטזנג איז געװעזען מענעלויז מיט זײנע לײט, ךיא
העללעניםטען, אװך פיעל נךיעכען, ױעלםע פלענען אללע מאל