Seite
— 103 —
אללע פאלנןער , אונ ביז דעם הײנטיגען טאג זענען דיא נע
ונד אויף ךיא גא^צע עךד, ביז גאטט וועט זיןד איבער אונז
דעךבארעםען, אונ.ער וועט שעןען א טרײםט צו ךיא וואס
םרױעךן איבעד ציון , אוג אבוואהל גאטט האט ז_ײן פנים אוועק
געךןעךט פון זײן פאלק אונ האט זײא אזויא ביטטער גע־
ש?זךא?ט, וועט ״ ער זיך מיט זײנע גרויםע ננאךע איבער זייא
וויעךער ךעךבאךעטען, אזויא וויא .ער האט צו געזאגט דורך
ױינע הײליגע נביאים, אזנ נע'שטאךך ) ט םיט ןענע הבטהות ,
חאפךט ךיא גאנצע יזדישע אזמה אויף ךיא צײט, אין
וועלבע עם װעט מקױם וועךען דאר גביאות פזן זבך;ה הנביא :
,;:חם ד , עוד את ציון ובהר עור בירושלם, דאם הײסט ,
• • • י ז■ • • ־ז—• ־ן .. . ״
גאטט וועט טךײסטען ךיא שטאד ציון אונ ךיא ױדען וו
צוךיק קוממען אין זײער לאנד במהךה בימינו אמן,
ע נ ד ע