Page
אינם
בלל־פארלאג פערלין
איז ערשינק:
יעקב לעשצינסקי
דאס אידישע פאלק אין ציפעק
(די אידן אין דער גארער װעלט)
*
״דאם אידישע פאלק אין ציפערך איז אי א חאנט-בוך״ אי
א לערן-בוך> אי א לײען-בוך און גים א קלארע פארשטעלוננ
װענן דער צאל אידן אין דער גאנצער װעלט ביז די
סאמע לעצטע יארן: װי אזוי אידן זײנען פארשפרײט
און צעטײלט צװישן פארשײדענע פעלקער און לענדער,
װיפיל אידן װאוינען אין גרויםע שטעט״ שטעטלאך און
דערפער און ניט אפ א םך ארט דעם װאוקם פונם
אידישן פאלק פארן לעצטן יארהונדערט. דער בוך בא־
הצנדלט אויך גענוי די קאנצענטרצציע פון די אידן אין
גרויםע קהלות אץ װײזט אן אירע םבות.
*