Page
אינגיכן וועלץ ערשײנע 1 •
בער באלעכאװער
זכרונות
(א העברעאיישע און א אידי־שע אױםגאבע)
צום ערשטן מאל פארעפנטליכט מיט אײנלײטונג און
הערות פון דר׳ מ. וױשניצער
א א־דישער םוחר םונם ם,-ף צי־טן יןןרהונדערט דערצײלט זײנע א־בער־
לעבוננען אויף א בולטן אוםן. ער ניט איבער קלאר דאם לעבן שון א
קלײן אידיש־נאליציש שטעטל אין דײן צײט׳ דערצײלט די פארשײדענע
צרות• װאם די אידן ה$בן זיך דאםאלם אננעליטן אי םצד דער פױלישער
רענ־רוננ(אוםברחםנותדינע שט־יערן׳ אױסנעטראכמע בלבולים א.א.װ.ז׳
אי םק װילדע באנדעפ׳ װאם םלענן םאכן $נםאלן אױםן שטעטל׳
בדי צו הרנענען׳ רױבן׳ םארברענען די הײזער ובדוםה. אנב ניט בער
באלעכאװער אויך אםך מאטעריאל םארן אידישן היםט$ריקער װענן
דער דאם^לדיגער םאציאלער אק עקאנ^םישער לאנע םק די אידן און
װענז זײערע בילדונגםפארהעלטענישן. װארום בער ב$לעכ$װער אץ
ניט נעװען א פשוטער םוחר׳ נאד טאקע אויך א איד א בר־אורין אק
א װאוילקענער׳ האט םארשטאנען צו רײדן און צו לײענען פויליש׳ דײמש
אק אוננאריש׳ ער איז געװען אםךאננעלײענט׳ באקאנט םיט פארשײדענע
פארשוינען׳ אידן און נישט־אידן׳ אק האט םארצײבנט אלץ׳ װאם ער
האט נעזעהן און נעהערט׳ מיט א נוטן חוש םאר װיכטינע ואכן.