Seite
אהרן *צהק
זכרונות
א דײטשער איד׳ װאם האט :עלעבט אץ דער זעלבעד צײט׳ ױי *ער
באלעבאװער׳ דערצײלט זײנע לעבנם־זכרונווז אין דעם אידיש׳ װי םען
האט עם נערעדט דאם$לם אץ דײטשלאנד• ער שילדערט דאם אידישע
לעבן אין םעקלענבורג׳ לײםציג אק אין די איבערינע קאנטן םון דײםש־
לאנד םאר דער צײט םונם זיבניעריגן קרינ. אהק יצחק׳ א שטעםפל־
נראװירער׳ לויט זײן פראםעטיע׳ איז געװען דער ערשטער איד׳ װאם
האט׳ אױםװאנדערנדינ םק דײטשלאנד׳ באקוםען אדערלויבעניש צו
װאוינען אין שװעדן. ער האט דאן נאכנעצוינן נאך זיך■ קיז שוײנח
א נאנצע רײהע אנדערע אידן םק דײטשלאגד אק הןןט זײ נעהאלםן אק
נעשטיצט מיט װאם ער האט נעקאנט׳ אק אזױ ארזם נעלענט דעם יםוד
צום אירישן קבױן אק שװעח•
יחזקל קאטיק
מײנע זכרוכות
ס בענד)
אק זײנע ״זכרונות״ דערצײלט קאטיק פשוט אהן שום ליטערארישע
כונות און פנױת׳ קלונ אק הארצינ׳ װאם ער האט נעועהן אק נעהערט
אק זיק לעבן. ער ניט א קלאר בילד םק דעם אידישן קהלהשן לעבן׳
םיט אלע זײנע םעלות אק חםרוגות. ער קוקטזיךצוצואידישע פרנםות
אק צום נײסטיגן לעבן׳ צו אידישע צרות אק דאגות׳ שםהות אק תענונים אק
דאם אלק דערצײלט ער׳ װי א נעטרײער עדות. אליק ד$ט ער ט־טנעארבעט
אק םארשײדענע קולטורעלע אנשטאלטן׳ צדקה חברות וכדוםה׳ אק אזוי
װײם ער צו דערצײלן א םך מעשות און םאקטן םונם םארנאננענעם
נעזעלשאםטליבן לעבן. דער לעזער באקומט א קל$ר אק בולט בילד׳
װי אידן האבן געלעבט אק פוילן אק זיק צײט׳ ד. ה. אין םשך םק
די םערציגער יארן םק םארינן קןרהונדערט ביזן זןנדויב םוים איצטינן.