Aḥashṿerosh shpil : ayn zehr shehnes geshprekh fon Mordekhai Haman ... [S.l.], 5509 [1848/49]