Ḥamiššā ḥūmšê Tôrā bi-lšôn aškenaz : ṣe'ênā û-re'ênā benôt Ṣiyyôn bā-ʿaṭārā / še-ʿiṭṭēr lākem ... Yaʿaqôv Ben- ... Yiṣḥāq ... mim-mišpaḥat rabbēnû ... be-q"q Yānôw. Franqfurṭ de-Mayn : David Jakob Kronau, 5513 [1752/53]
Content
There is no content avaibable here yet.