Sēfer divrê hay-yāmîm le-areṣôt Rûmenye : we-hû ḥēleq rîšôn mis-sēfer qôrôt hay-yehûdîm ešer katavtî le-tôʿelet "Aḥînû benê-Yiśrā'ēl" ... / mē'ētî Yaʿaqōv B. ... Ašer Zelig Psnṭir. Jassy : Goldner, 1871
Content
There is no content avaibable here yet.