Maḥzôr : ʿim lešôn aškenaz we-hadārat qôdeš ke-minhag aškenaz û-šʿar qehillôt qedôšôt û-mevûʿār bi-vē'ûr maspîq ; pērûš lešôn haq-qôdeš dāvār dāvûr ʿal ōfnāw be-mē'at [...]. Ofenbach : Zebi Hirsch {[u.a.]