Sēfer Maʿaśē ḥôrēš we-ḥôšēv : meyûssād ʿal adônê ḥōkmat ham-mispār we-hat-tišbôret / we-ḥayyā ḥibbûr neḥmād ... we-tiqqēn ... Mōše Ben-Yôsēf Haydā ... Franqfûrṭ de-Mayn : Qelner, 5471 [1710/11]