רצו ^ ם בדת * רשות
הסכמה וחרם מהגאון הנדרל * המפורסם מוהר״ר דוד נרו אניד
רר״מ דק״ק ניקל שפות ובכל מדינות מעהררין ומצורתו פרוסה
כק״קיפראג < א :
הסכמה וחרם מהגאון הגדול המפורסם מוהר״ר שמואל נר׳ ו אב״ר
יר״ם כ ק״ק פרנקפורט דמיין
? ? L
6 4 / ;
ויוסף הוא המסגיר כר ומזין מזץ זיקזיינא וספרא אחר ירד סן הסמים
. סיסביהיכ ומשקל לסקיל ומגיח בסמעתתי ' וממילא מוחא ביתא
סעלאירווח רווסאוקרכי׳דמורהבי׳קבירוגבורסיל להיות סובר סגר וייא ני יש
סבי סגר על סער יחדיו יוובקו דבק לשונו לפון רכה תסבר גיס המעלת בסולם
סל סבח וסל עלי ומרפסת ואסעלירא ותרביני ובית סעי ואכסדרה דכי רב ויבא
יוסף הבימה בית גדול סגדלו כסם כסס הגדולים אשי בארן המה הסייס סס
למוצאיהס בפה פיו מפיק סיגליות ואמאטבא שוהם וישפה ונהר יוצא להשקות
את ביס המלחין ובית הבעל מעיין פתוח מתסת מפתן כית - קדשי קדשים וססם
יעיד לארבע ראשיה כסלי אפרסמון ופלייסן ומרי דכי׳ונהי דינור וכדוד אש
ולהבה בית יוסף אש לבינה פ׳ג אש סחורה סקוקה בלוחות אכן חקקו ולבסוף
• קבעוה במס עור ת כ ! טעים נסע שעשועים נסע רבעי ואיר״לו בציון כי מציון תנא
תורה ויציאה עושה רושס רישומו ני : י הכרת פניס מנתו 3 ' צדקתו צדקות עסה
פס ישראל להורות חוקים ומשפטים ושמעתמא דבעיזצלות f מבררין בעלמא
דכולי ' קסוס עצמי־ בכ״ד מיני דקשוס תכסיסן הן לו ולנוי ולמשא את עכורות
הקדש בכתב ויוצא ברצוע׳סכין קרניו קרני הוד והדר לקול חסיויו קול ההולך על ,
ארבע כנפות הארןבאיבע סירים פצינו יב גוירי׳ורב ח־לי לאורייתא מקיף
ונתנה תוקף תקיפה אחת חיבר לאוהל אחד אוהל העשזי׳ב״די סמים אוהל י סף
דפת והבונה קנה בינה מולה וקנה חכמה יורד אמרינן לבוד סביסיעידקלא
דדהבא חקיף גדול וקטן סס הוא • ויש סס מכבד של תערי׳ופרכילי ענגי׳ועטמת
סל שבלים ועסרה של קרעים מוי׳עופלגים בצל מיני 5 פלגה וכיון דאפליג אפליג »
ותנא גופי׳ססוקי׳עספקי לי ' והכל בכריעה ופישסא אפילו בשוק הפליק ומפשס
פסיטא לי׳כל מקום שנמנוסנמיס עיניהס עין רואה הווייות ראביי ורבא קא סזינא
הכי ופתחון ס * יס כאן ופי מקרא יורד וסותם סמוס וקמו בלימודו ונר׳כפניס ופוס
מבחוץ או נראה מבחוץ וסוה מבפנים ונסי־ץ פצימיו ויש לו צורת פי״זך וגור אסיק
מחיצתאוהלכמאוגודאחית תביט לבוד כיון שנעשה הסל כחדשין פותח הוא
ויורד כיון ומצאו פתוח וזהו כבודו כבוד חכמיס ינחלו נחלה שאין לס הפסק
כמעיין המתגבר וכנחל שאינו פוסק : אשר מכיפי׳מתברך ופגריכה עליונה כמין
קובה יס כיקיע פבי סחקיס ססוחקיס מן ומזון לכל חי חי יודו בהודאה והלל הגדול י
אפר מקלי׳נשמע ברמה עד דפק ע איגרא ימא ובית׳לעלי׳משתעכר ית דמיעכודא
לאורייתא משלחן גבוה קא זכי ס״ה הרב כגאון המפורסם אסר מימיו אנו שוחץ
סתי׳כדי גמיעה גמיעות חלב ו־דבס מחת לשונו לשון זהב וכסף משנה כמ׳הנסתוון
ווי העמודים עמודי הכתב פסל לך ארבע דיומדין סביב לבאר פיס חים ובו מטפס
ועולה מטפס ויורד לפומק הלכה : פסלת ארבע טורי בעל המחבר ספר הגדול אסר
קרא פמו ביה יוסף אסר חיבר בגאון המפורסם מוהר״ר יוסף קארו ואח״כ קם
הגאון לעצמו ובכבודו לטססס צדק ולהחזיק בדק וכל סדקומיוהא אסר חזי׳
בשעמאה בביתו אשר בנס . מייל ספא ואפיה ספה כי סיני דלקבלסודס׳ליראיו
ומחזי׳כאודימא דיהא יס הגדול ובין גל נגל מנענו ראסו במודים דרבנן חריף
וסנון • אחריתו מנין ומסדר כבפטחוי וקנון : ועשה חיבר באיסור מוס־ף יאיסוד
כולל כללות כרניצת לתקן תיקוני הבית ככל אמר ואסר ומקום אשי מכבד האדת
סוס ולא שפיץ וקיא פס הסער בדק הבית לכל מקו׳אסה דת מגיע והדת ניתן
בסיסן עדות לכליבא ' עולס שאפת יהגו ' חיכו וקורא מסוס סיכרא ומשוס מחיצה
הפוסד ברוח הצד׳דיכסה ויס התלמוד ומחיצה הפסדן כידי סמים : להגן סלכל
דבר החוצץ מבא ומקפיד מליו : ונפיצין וחריצין שיצץ והוצין היורדץ סיך עסיס
: 1 יוה זרוקה זרק ופרם ביס הגדול וממיס עליונים הוא שומה מיס לצמאו הרי זס
מכרך . 4
האלוף מסר״ר זאב וואלף יצר מק״ק ברלין בהרב המופלג ר״מ ואכ״ד דק״ק
אלטני סם נפשו בכפו להדפיס ספי דיסוריס עס ב״י ובדק הבית
ודרכי מסה לזכו׳כהס את הרכי׳כי אינס נסצאי׳רק אחד כעיר ושנים במשפחה ויען
כי ההוצא׳יעלה לסך עצוס ורב ומדאגה מדבר פן יבא אחי ויסיג גבולו וירצה ג ' כ
להדפיס הטורים כולם אומקצת ' ויגמ׳היזק גדול לה״המהר״ר וואלף הכ״ל וכי זו
מורה וזו שכרה בכן הנני נותן רסותוהרמנאלהיי׳ה עוהר״רוואלףהנ״ל לגמור
הדפסת ד ' סוריס בסג״ה מכל טעות והנני בתוקף גזירתי גוזר בנידוי בו איור
ושמתא סאל יעלה על לב שוס אדם בעולס יהיה מי שיהיה בן ברית או שאיט כעל
ברית עי׳י עצמי או ע״י אחר או ע״י גירי גירי דילים להדפיס טוריס עס ב״י כולס
אי מקצתם עכ״ס מסך שנים עשר שכיס אחר שיוגמרו כדפוס הטורים שמדפיס
בעתה״המהר״רזאבוואלף סנ״לבלתי רצץ והסכמת ה״ה מהר״רץואלף הנ״ל
והעובר על דברינו יחולו עליו אלות וקללות ככתובת במורה והשומע לדברינו
יבא עליו ברכות טוב כ״דייסו ' ך " ו אלולת״סלפ״ק :
נאס הקטן יוסף שמואל מקראקא בא״א מ״ר מוהר״ר צבי סירק זנ״ל ה״ה קו '
פה ק״ק פמקפורט דמיין :
הסכמה וחרם מהגאון הגדול המפורסם מוהר׳יר אברהם נר״ו
ריש מתיבתא בק״ק פראג ואב״ררמדינתפיהם
העיר ה ' את רוח האלוף התורני בכן סל קדוסיס מכר״רזאב וואלףכן
הרב כמאור הגדול זקן ויושב בישיבה מוהר״ר זלמן נר״ו אכ״ד ויק״ק
המבורג יצו שלשלת היוחסין נכד קמי זקיני המפויסס בתורה וביראה כבוד
מוכר״רדוד מירליש זצ״ל זמק חוטראאעיקראקאי זכה וזיכה רבים 1 תו פלאי
וממאי ברישא בצפאה דברי הגאונים הטור ול׳מקפר ב״י ממס שסה תלמידים
מתכסיס בטלית אחד ' מחמת הלחץ זו הדחק ספרי טוריס הנמצאות
בפיר אחד מאי אחד אחד אחד כמשפחה יכל בית נפק מליו ראסס ורובם יד הכל
ווסמשיס בו איתחולק לסלי ' במקום בנין הא והא תניא ועיקר חסר מן הספר •
וכעת אטר עבר מליו רוח טהרה על ההוא גברא הכ״ל כרכות יחולו על ראשו על
1 ^ זאת מכלל דאיכא אחריתי משני גריא לגברא תנאי שקיל מעלמא ספרי דרכי
מסה אסר חיבר הגאון מהר״ס איסרליס ז״ל קבמוכניון ועשצוס בדפוס ולא
סיירי בחיטי כל סהוא מכן כסס והנא אסוקי מילתא מסיק אליבא דהלכמא תני
והדר מפרס ריס סחסי כאן בספר בית יוסף כאן נמצא בספר בדק הבית בצידו
סס שסמקומפפט כתב שידוד מצוה עד קלים פלגיו והספרי דרכי פשה מלבר על
הגליוטת שגא יהא המקום פנוי מכלום : ודאי למצבה יחשב לו וכדי שלא יכא
זריז ונפסד ע״י אחר שלא יפיג גבולו גזירמעו מלא יודפסו עוד מהיום
מוך חמשה מסר סכים מהיום בלי רסיון המדפיס הנ״ל וסאן
לעבר לטיקא סווי׳ דרבנן והשומע
מבא עליו
ברכה :
כ״ד הקטן צברהס נא״א מהר״ר פאול זצ״ל ה״ה במדא מפראג :
ן״ס עבת מס״ב לפ״ק
ה
\
S Stadt - u . Umv . - Bibl . |
Frankfurt/Main
1 ■ - —