הגאון
העדה החכם השלם ריש'מתיבתא
בקרית כ£ת כמהר״ר יוסף קארו זל תה:
י° מרוע עיונו קבץ כל הדעות ותיליחלים של הלכות חדשות גםישינות אשר שגבה ממנה את הכל העלה על
ספר סביבות החיבור הלז וקראהו HO והטעם חיך המעייןיטעםבהקדמתווכאשרזיכה את
הרבים ללגזד דעת את העם בלתי ספק זוכה לחזות בנועם הי באור החיים מש□ ביתו ואופןוסדרביאורו
וחדושיו על מה אדניהם הטבעו הכל רשום בהקדמתו וממנה ישמע חכם ויוסף לקח
היות כי סיב המשכר הפלילו לצפות וליו הניח לנו מקום להתנדר כו מכל מקום להיות מנהג כעלי הדפוס ליפות המלאכה שעור מה שאפס ר לכן להילוות
לכל גודל מפעלות• פעולות נפלאות כפאר הדרת קדש אסר נתחדשו כיסינו כחידושים רכים כספר ארבעה טוריש יותר ממה שנדפסו מלפנים על כן
■ העברים הכיטו נא וראו את יקר תפארת יופי הספר הזה אסר כעשה ונתעלה כעלוי הקדש עם כמה מעלות טוהח:
jT הא׳..שנדפסו'כאותיות אמשטרדם בכל יפוי כח ובכל מיני הידור בעולם ונייר גדול ויפה לדי״ו לבא מן הרין בכתיבה
תמה יפח וכרה: .
1 * 31 שהוגהבתה״ה מרוייקת יותך טוב מהראשונים ע״י לומדי תורה אשר שמו נפשם בכפם לעיין עליהם
לברר ולחפש בחיפוש אחר חיפוש באמרי שפר כספרי׳אשר הכיא הכי׳י אם ההעתקה עלתה כהוגן כי לפעמים
.נמצא איזה חסד או יתיר או חידף זולתזה מה שנמצ׳איזה נוסחאות מדוייקתיותרע״י כמה ספרי טורי׳שנדפסו־ ^
•—״-׳ — י ־׳ י r ־־־ - j - ־ - w Iml I II *0 • t 1 r \ <*־«( Y \ T 0 I
מקרם וגם מספרי בית חרש הכל הועמד כפנים כשני חצאי לבנה'כזה: 0 ־
המעלה
n/ y
הג׳ שהועחד סביב הגליון ספר הנחחד • ררכי משה והוא חיבור הגדול שחיבר הגאון מוה׳רר קשה איסרלס אשר עדיין
לא זכינו לאור כי א° חלקי* בדסיס ואשר המה עדיין בכתב נתברר ההעתק היותר אמיתית ונכונה להעמידה:
״ך״* , באשר שידי ע י חפ!יסס ספד אשר חיבר הגאון הגדול בעל ב״י בעצמו אחר הדפסת הטורים שנדפסו בחייו והובא
׳" י' בתוכו כמה הגהות אשן הגיה י הגאון בעצתו ונקה! חדושי דיניס אשר העלה בספר זה ובהקדמת ספרוח?קש
לכל מי שידפיסעוד הספריו ד טורים עס ג' י להכניס בתוכו דברים אלו כל דבור ודבור על מקומו הראוי לו הן מה שהגיה בטור עצמו והן תה שהגיה 3 ב ״ י והכה נתקיים
ותגזור אומר ויקס וגומר :
ךק ך״ןף*"׳ גיתוסף מראה מחום הרפים כפיאעזר נדפס בק״קקראקא :ועור זאת סימני הקואלות ותגובות #הובא בכיירגם זולת זה מראה
* מקומות שגיגזמטו בדפוס־קק״ק הג יל הכל נעשה נכי.טוב באופן שגדול ירוי בבור הבית הזד^מן הראשון:
סרוסיא״ה ורוכס כמדיבארגהסס יר״ה ויתנשא
נדפס פה קק
פריררי
קרים מלך רכ של אדונינו הגדול המיוחס מאד המהולל והאדר .
מלכותו מעלה מעלה אמן :
5 "? 1 הה 6 מתומי 1 ןיס נה׳והרניגונלשרילנ כי יתדנסהדעפ ןיפ 5 נניישיאליה״זאור גמוחנתס וגודאי מי שיראת ה׳ נ 5 גג< ונפוזי •חשקה נתירה ימנו לנו נלקח נ 1 ונ כי החימר לזה כחמ 7 לון> געיס ני!פי
וכשראה 1 נקומהנכמ!ת ואיכות ועיני כל ישראל עליו ני מפת גל^צממזראיגליכי ה׳ומייולזגכמהפניס 6 ןר יענדו!יו״א להעלותו על הונפהלפוש והשער הזה הכל גריכין לו : והקונה י 75 גרן
ס' חילו: «ירחיבגגזלזל אני״ר : ,
«•פס בכית המדפיס האלוף מוהר״י זאב 11 &לף כי ה גאין מהויר זלמן מירלש אב״ד דק״ק המבורג בשנת תסיג לפ״ק. בהסכמות וגזירות החרמות של הגאונים
. סכמי פולניי׳יא ותכמי אשכנזים \
וברמת יחללו על ראשי סנדיביס האלימים המדפיסים האלוף מוסיר זאב וואלף בן הגאין מוסדר זלמן מירלם אב״ל מק״ק המבורג והקצין מסר"«*
דוד צורף מברעסלא סכדבו לבס להזיל כספם וזהבם לכל מכשירי הרפוס יברך ה׳תילס: דמן שכרם כפליים : ולראות בנחמות כיון וירושלים : אמן
ובהשגחת פין פיסיות של המופקד עלסעלאכש ה״ה הכפלה סר״ר גרשון וויני מפמתפורם דאדרס ב החשיד המנות מיהר״ר נפתלי יכונה סירס לגג לוו
«מגרושי ווינא : ׳ .