וסילן סל מיס סייס י תיך אמת המיס המיס חמי טירי׳למיכ יי כהת* יבם כטורי
דרדיסא מיא ומצי ■ק א י דאי ליה חדיר ויאפו חד חד נסיר! והאימא רשפכי לי׳נהי
גמרא נהר אי ק מושבו ישב הבית ולכס ף הוקף ונגיי דבייית t דייש אמצרי
וייככא דרקלא ואסא דעצרא׳דאי׳לי׳םבפה קני חנזה בקני'וענף פץ אבות יא:ל
כשי מאוס ולשלאית כייסו זינא טכא וכל פילי למיטיב: והי'לבית אחד בית אחד
בונה סי־הס כדק■' יחדיו מגזיס שיה לכל נפש וכשמה יחידה חי׳הי־ש׳ואוללת נפש
יעה סויסה סי ח־יס הס לפצאיהס : והנה דייסת זאב שנכנס בעדרי צאן קדשים
א־־נהו מקיק׳יאיסו שזיק הוא מבעי׳קדת והאי גבי׳בהאי פתדייפיב ופשר מסלק
דמי׳שיהייבייא הזיקו והיזק ניני ואיי׳איבע אמיצי שהחזיק בו רביס-ספן ואולי
אחי שהוא בנה הכית ואיש אחי יחנכנו: איש אשי לא עמל בו • ובדק הוא שיטול
שניו וק״ו בן בגו פל ק״וסמן הראוי׳שלא להיות שלוחא סצוה נזוקן בהליכתן
בדרכי משס לבית זה שהוא נכנס ויוצא שלא לצאת נקי שנכסיו • א״כ אמיתי עס
הסשי האי גביא דלרבי מציה קאזיל דיך מציה ולו דיך רשות נתונה סכמי ימיני
קששאי ומופלגים ס:מה וזקנה יש כאן להביא על סזכחסדפום להיות כולה כציל
מכלית עלאי*כעכ:פוש סאק ואלמלא דכי זה פוק חזי כמי בטלנים איכיבשוקא
וכמה כתי מדי ש*ס בטלי': אכן מה נענה יתיייהו כי אנן כאצכע לביזרא ולכירא
עמיקתאוססתיתא להיות מסתתי עמסה כפטדות ציון לשטיינים בהלכה
ולהסכים עס אותן אשי הסכימו כבי ואופיין לפופיליטכא יישיכחו וחילו
לאורייתא תקיף ונמט י׳לי׳אפייון ובתשואות חן סן ובתנאי קודם למעשה סשיוס
גמי הרפוס של ספיי ארבע טורים עס פי׳סגאין המסביר בעל הכית בית יוסף'
ותיקן הבית תקיני בדק וסדק וספרי סדיכי משה סן הגאון בעל המשה אשי פיס
מפה על השלחן ותקדש קדופיא יבא:בכלות הדפיס עד בלית שנים עשי שנים
יהי׳בגזירת עיין פתגמא בגזירות נח שא יהי׳כיוך על עקיבו עקב רסי׳ותס
אחית אשי משנה מרעת בעלים להדפיס שנית בלתי ידיעת ורשות והימנא ■של
כאלוף סוהי״י זאב וואלף ניו ואחוזת סרעיהןעמואשר אתו במלאכת שמים
יכנס הנחשא כהעובי כבוכנא כאיסתא ולא יהי׳למכתו תרופה ואס!ית':ולא יוגיס
לסאלוף מוסדר מאלף וסמפו סוס כיזקיגרמא וגרתי דגיסי ועל המזיק להרחיק
את עצמי כשסחף קסת סיפר מרחוק • וכל קציני׳והרנסים ופנהיגי׳ומכהלי עדה
יהיו כמצווין ועושץ בכל מדינה^מדינה להשגיח כפין פרטי על זס שלא ישנו אס
תפקידם מפקירה לפקיד' וממונה לעונה עד כלות זמן הנ״ל: וכל השומע לדברינו
ומכ״ש כל מי שמסייע ינטפל לעוסה מציה לסייע בסיועה שישבו שמש : זנות
כתורה יגין עליו במגן אבות בפידנא דפסק בי׳ובעידנא דלא פסיק בי׳בוקר ורמש
ויסי׳גכורתו כצאת השמש ויתברך בתשלומי כסל וארבע ולהוסיף חומש • כ"ד פי
המדבר א׳ליכס כקצירת אומר מהחיל החיסש. ערוגה קטנה שסכל דשין כה ואין
סכל עתנסמין גוש עפר סבא מחיצה לארס ארשת שפתי אשי מרחשיןוסרתתן
מסאי פלפולא היום יום לאסרו חג סלסמיני עצרתסנת בי״סן לפק :
נא׳חד הקטן איפצסייס בן המנוס המפורסם מוהרר אברהם סופנהייס זצ״ל ס״ה:
תוך עם אני יישב עדת ייסודן: הסונה כקק ניקל שפורג
ובכל מדינות ספסירין • וכומ׳וסומספסעיר
מולדתי ומקום גדולי ק״ק ווירסיישא
סושנת פמקי׳חבצלת
השמן:
הסכמה וחרם מה״ה המופלג מוהר״רכערמן נר״ואב׳יד ור״מ,
דמדינות אנשבךושנייטך
בחך ה' אסר לא השבית לנו גואל • מקיס ככל דור דורשיו כאי זאיב דורש
ומאכיל רב טוב לבית ישראל‘: כסיל ליס ארבע טורים וסב אם בית יוסף
בי״ת מאיטכאל• וסביב למשכנותיו, יחנה בד״קהבי״ת ודרכי מסה כאי היאל :
•מי לנו גדול מיעקב ויוסף ומשה אסר זכה האלוף מחוסגי מוכר״ר זאב מיק״ק ברלין
להתעסק בס ויקרא סס הבאר נוסק כי הפעסקו עמס בדרישה וחקירה • להתיצב
על דרך טוב ורע ימאס כסקייה: קדש בכספא ומסך טורי אבן יקרה : ואפס
קצתו ראי עיט שמוביר לו לאדם דיך יסיה: חפאית לעושיהס ותפארת לו מכל
האד׳כי זה כל האדם'עד בית אלוקים ידדס: ועד רפגיפי גיסי באחרונים: יציבו
תחלה גבולית אשר גבלו ראשוני': אשר ספו חמו מן בלא״ת ותלאו״ת לומדים
קדמיטס : ויש שיש לו ואינו רוצה להשאיל מפיס פפירא דלא הדרי לברייתן :
ואס יכלו לא תמצא ידו לקנות דוגמתן • וילך יוסף אחי אחיו ולא מצאם בדמן :
וסנה ימים כאו יבים סוטטיס לבק t דבר ה' זו הלכה ברורה: אשר בארבע טורי
אבן סדורה: ולא ימצאם במקיס אחד: ויען העיר ס׳מס מוהר״ר זאב הנ״ל למות
שלשמן יתד; בית יעקב ובית יוסף ובדקו ודרכי מסס לזכות את הרכים :
ולא פנה אל רהבים : אן עלי ס׳סשל-ךיכביס: ראוי הוא לעפוח אמו קטיביס :
בענין שלא יסיגו גבולו חוקקי ישראל וחוטכיס: תוך חמשה עסי׳סנה מבואו הכית ,
מעסות מלאכתו מלאכת הקידש : והעובי ח״ו והמסייע לעבריינס יאכל חלקי
בחודש נכנס ויוצא חורש : ומאב שכול וכמקל סקד ישקוד רני תו
בגודש• וכבי קדסכי רבני ארץ ומרו כגזירת נחס ילא יתבוששו: ולהפסד ערוכה
כזה חששו • אמיתי אענה גס אני'מלקי עמקם בדבר הלכה • והשופע אסרי סלו
ככה: וסאלקיוישא ברכס: כ״ד סייס יום ו׳ך׳ט־ח מס״ב :
הקטן יששכר בערמן בא״א החסיד והכייב הי״ר ויד יצחק זעקיל סג״ל זצ״ל לה״ס
סס"! פירלא וחק תמת משא בני מדינות אנשבן וק״ק שנייסך ואגפי׳יצו :
ס 3 דך 3 יכמ הנסנין היאה הבאה מאליו הכאה אפשר ונמת:רןב:מנה דליבא תלי׳
סילתאאלבפייסויקירא לביש א־ר היקר יקי יתנו לבעליהן בעליו א x אתו
במלאכה מלאכת שמיס מן שמיס ייכיתו כפלי בית סירסו יוכיחו ואמת המי אשר
יוצא משדה הקרש הוא העד אשר יעלה מן האיש אישת שפתיו שפתי דעת: והכה
זכה וזיכה את סיבים ה״ס הגאץ העשביר מופת הדור פרי עץ הדר שפעייניו היה
פיכן חוצה וכפטיש ייפויןסלס מלה בסלה מ זתוקא כמיי׳שהי לשוס רהיט׳ מחילקץ
בשער כת רבים הוא ה שוס את העירות בו כיוס גדשו מדס במרס שאדם מורד •
סוכיינא לחכימא שאושר ופשו אשורו ככל ישראל ויהללו איתי אס־־י הודיע אותו
אלקיס את כל זאת אין נכון וחכס כמוהו מי כ זוהו יורה ריעס ובינה לעיתים עת
לעקור ופת לטעת פד שידו מגע ומעיינונוכע: ובא בדפים שלישי׳ורבעיס נספרו
ראתך וסקני להיות מניף המקצי על המאריך אשר הונף ואשר הורס אימייס
לגבוס ס:קא ידיו תביאנו ביאה מלא ולא ביאה ר קנית וישליכהו אל
אחד סבורות ומערת המכפלה עע ־ה לפניס ממעיה ובית ועלי׳מל גביו בנם
עלד׳עמידין ונעץ ד' קונדשיןעל האין אמיי׳פי מקרא. יורד וסותם סתם ואס״ב
מחלוקת מחלק שלל שלולי׳ונפל ונסר גדול וששש יעיד לארבע ראשי מיני בשמים
וכיון שנתמלא כל העולם בשמיס והנכנס לחניית מזוינות של בפשעבי־ךעל
הבשמים והדר על סיר אבוקה דלוקה ואור של כוכבים המאירים איכע משיבי לכת
מהלך כוכבים המאירי׳המאי׳לארץולדריס דירת קבע קבעוהו בבית מדרשא ללמד
©עריו שנתנו בהן עיניהם ונושאים חן כעיני כל תאיהם והיו עחביין בלשכת
הגזית ולשכת פיהדרין ככהניס הללו וקונים ה:ו חוטשיס חטף קמץ המקמץ
מפיסתו הנפשה בטהרה וחטף פתח פתיח לבעלי חשוכה וכדיקי׳גמורים יכולים.
לעמוד ני תשובתן בנידן ודכי ה׳יקר כעת ההיא ע״כ לא נמצא ספרי הט וייס עס
פי׳סב״י רק אחד בעיר ושנים במשפחה זה לבית ואם ימעט הבית מזה כי איידי
דחכינת ידי דאינפי ממס עשי כהו ונתרי טרפייהו וקרעים תלבש וכתב ושטי נקרע
ב נהליו וכמה פפמי'םעחריך בהו נור' לי בית יוסף לאש באשר ותבע׳בהן מבעים
וגבורות סתאוה אשי מתאוים סעס לסתות שתי׳ בכלל אכילה געש וצכילו׳בית
הפיס שנירש וענעח לי׳רוח נשמת חיים מבינם הוא מתגבר על הארס בכל יום
ומריצוי אצל השולחני מעות לרצות מיד ליד ולו ינקה ואץ לו פורש ופיוס לרעב
לחמו לחס הפנים וצמא לפיס זו תורה : וסנה קח סעס חני עיניהם בעראה
אספקלריא המאייה בחליטת שקיפים ואטומים המאור הנעשה בידי שמי׳וכראש
אדם גמל ולאירו הלכומלתא פרסי' גקלא ולו אליכא אדרכמא אניכסידאית
להון אחרית סוב ומטיב שנתנו לגבור' של מורס ושלו הזרימו זרח השמש : וסויה
לא ימיש • בוקר ורעש: כל ציפוי כנף עמף ארץ זמירות פי׳חיקו גמרא גמיר
זסויתא תהא: והמתמיד מוציא יותר מכדי מדתי על תור אכילה ממכ׳מפסולת
סל לוחות אבן כתיב משני עבריהם סק סוכות ויריכית ירך מתוכו פזרסת ויצא
0 ן סעס ללקט אורות ולא מצאו כי מבקש לימודו ואינו מוצא לבסיףמלסטין
למורו ס״ו : ' ועקדו על תקמח בכי יסיאל שלמים וכן הנה יביס ובקשו לעשות
י סניות מדברי סופרים ולקבוע כדפוס ויעשה ברי' אחרת ולעשות דפי לפי ספרי
לסורים אס פייהב״י : אכל לא עלתה בידם ביקש להלמתן ולא הלמתן עד פתה
סקס לסעדו וליעדו ה״ה האלוף מיסר״ר זאב וואלף בן הרב הגדול מוהרי משולם
זלמן אב״ד ור״ס דק"! המבורג והיא איתן מושכו ומזלי קבוע בק״ק ברלין לזכות
את הרבים כטל יכיביביס טל פל ברכ ׳ לא מעציי־ ולהביא על משבח הדפוס אפשר
לקבוע בדסיס ויעסה כיין כעס מכוון סמעשתא ולהביא ספרי הטורים עס פי'סל'
הנ״י לדפוס עם כל הגהותיו יכתוב לאמי בספרו ברק הבית עתנס עוקר מעיקרא
ומצא פ;;ר לתיבה מצדי תשים במקום סהואסחסוראויתיראו חליף או תוססת
ודובסוגס שינוי קונס דברי פויהגהג 3 ה"סלמטןלאיחסרכלבולהכוס.מפריו
ולשבוע מטיבו להיות ספיו בשלימוש לסוס שלו׳בין התלמידים: ונברשמא דדהבא
על פה זך ומתח ההיכל לידע זמן קריאות הגכי אף למאן דגני׳ בבית אפל לאער
הסכת ושמע ישראל גלי דרעי' ונפל נסורא בכי׳סדרשא ועליהם ארבע ספלים סל
סמן זית ומרי דכי׳למרי דכי■ זאת ועוד אסרת מסנ׳טובס שהית׳גנוזס וזאת הברכה
אסר כירך מסה כשגם היא פותר את ההעלם במחילה וידיעה לבסוף וסי' ימיו
מאה ועשרים שנס שהי'נעלם ושמיר הספר המופלא דרכי מסס כי זהו משס האיש
ולא ידענו פה הי׳לו סינן הוא סי׳צסון: ותרם בעין יפס מן המוקצה ומן הרחבה
שאחורי הכתים מן המשומר ולא סלט בי'עין מאה בספר הנפלא אשר חיבר הגאון
המפורסם אכ״דוי״מ דק״ק קראקא אשר מימיו אנושומין סוהר״ר פשה אי^רלש
פשה ספיר קאער רישא חזיתא ביני עמודי הכתב כשב כבתי לשון צדיק לשון של
זהורית בראש סר המשלח מעיינו חוצה מעיין פתוח לבו כסשח^של אולם והיכל
ובינה וסותר ואין כופקפסכסי מפרק הרי בתי ולדרכו מהלך דיך היחיד ודרך
הדני ס דרכים דרתיס רבנן סביל היחיד ושביל הרבים נעשה הסל כמישור לסכין
ורבים דסין בו ורבים חסכסמין בו * וכל הדרכים בחזקת מקנה לתקן תיקון גלול
א&ר תיקן בעזרה לעשות סטי< לפנים מסטיו• סטיו כפול ורבודין של אבנים מוקף
הקיף ג מיל וגזית ימקיף מאוזן לאוזן שימשת כל השומע לו יצחק בשמחת מורה
ושמח׳של מצוסלא פסיק פומי׳חוכי׳כל יומא ויומ׳זמנו הוא זמן נקט ומלק׳סוממוי׳
ומלקט ברהיטנא יאזיל ועיני׳מטייפי מטייפין טיף להדי טיף כנחל שוטף סיטפא
דגיסאי ויהיטת' דסמעתת': אף הוא עסה מוכני לכיור וציור מלאכ׳מחשב' אצרה
קורס מעשה חוטב ימעשס מקם מרוקם יקמי בהוד והדד סדרץ טלי׳וסביב הכית
חונה על דגלו דגל אהבה יבה ייסביביו נשערה בשיעור לרבנן ואנשים אשר
סביבות הבית יח ו מחנה הסבי , ® על סר העברים סזס ומזה הס כתובים מעשם
אצבע אלקי׳על לויסות תרות למשמרת לדורות חקקום כינור הממלא עיס לכרכים