Seite
אורח חיים ב
pof/i
§?mim
mHm
j £-^1
«vvA
e)&V'Z<£'
ifelÜ
rrß^Qy/
־: .— cr^'^a f
T^M
wm
rr/fß^}
fM
T!!5־^r<׳u
׳crrV^
ייעץ^
\<'1!
iMtÄ,
״zy&täi
1 a^-Jir
jif^xcr-^vP(/^
SÄ«
cei^p
\ v O—^ v TA ג
HU
'ßäss&ßß > }
r׳Tr m. 11 ־ ffmS >
mm
לסיצטיך יסוד' כן תימא להזהי׳עליו לכך
הביכו רצויה מדוד המלך ע״ס שאמ׳ואדכד'
במדלהיך נגד מלכים ולא אבוש סיי שהי׳
מתפארשלא היה המבייש ממי אלם
בעשיי׳סהצו׳ ולפי הקפה שאי אפשר ל פ'
כן שהרי דהפ״ה מלך פיה ולא היה^ו
להתבייש ממי אלה כי מי הוא ואי ז&
הוא אסר ימלאנו לבו להלפיג מליו וא°כ
ט״כפירישספםוקכך ואדברס בעדותיך
נגד מלכים מאן מנכי רבנן ולא אבוש כי
אס •לא הייתי מדבר בעדותיך נגד׳ה^תי'
נוס מהם לכך כת׳אף כי היה נרדף ובורח
בין האומות היה גימיק כמויתו ויולי
הלומי פסוק זה אימרי כשהים כורה בין
האומות ואז היו סלעיגיס מליו ופכ*ז לא
היה מתבייש מסס : וא״ת אפילי
כשהיה כורח כץ האומות היה מכובד
ביניהם ולא היו מלעיגים ננליו לכך כפב
אף'כי סיס נרדף כלומיאפ״פ שסי׳מכובד
ביניהם מ״ס להיותו נידף סיס מקום
להלפיג פליו כסהאינז אותו מחזיק
בתורתו כאפר אליו יוה יום הלא יראתך
כסלתךוכו': ימ ! שהיה מחזיק בתורתו
איפס ר פשפמו מפני שהפסוק אין נראה
אלא שהיה לומד ולא סהיה עוסה מצות
לכך כתב היה מחזיק בתורתו ולומד כלו'
כיוןסהי׳לומד ולא היה חומס מהמלפיגי׳
לה שהיה מחזיק בתורתו ועושה
הנוצות ולא היה חוסס מהפלעיגי׳ומ׳ש
קל כנסר כנגד ראית הפין וכי׳לומי
סתעציס עיניך מראו׳כרס מפני סאס אנו מפיסי׳קל כנפי כנגד ראית הפין נרא׳
שמזהיר שיהיה קל בעיניו להביס ולראות מסיה קל חיש בנל מקום וזה פץ פלילי
לכך נתב כי סכונה בהפך כי אס יפגע כדבר פרוס מכיס קל חית יעציס עיניו
עראית ברע * - וטש כי הוא תסלח העבידה בא לתת טפס למה פינה יהודה
כן תיסא מסדר דהפ״ה סדוד סייס בעיכי׳ויהודהבן תימא התחיל בסס לכך נתן
טפס ליהודה בן מימא מפני ססוא תחלח הפבייה וכוי :וסיען ואמי גבוי כארי
כנגד הלב ואמר רץ כצבי מגד הרגלים ומ׳סזהו ססד׳בעה סאערוסעץ רואה
והלב חומד וכלי המעסה גומרים ומה סיקדיס יסודה בן תימא יץ כצבי לגבור
כאיי איפסר סטפמו לומר כוי קל לעצום מיניך פראות ברע כדי סתוכל להיות רץ
כצבי לע בודחו סאס לא תטציס עיניך מיאות כרע אולי לא תהיה רץ כצבי לעבוד*
בוראך אלא למרו׳ סיני כבודו וזה פ״י הלב סהוא חומד וע״כ צריך פ אס לא
יכלת לכזהו מראות ברע שתהיה גמר כארי לכיף לעבודתו ית׳ : ועי״ל סלעי
סקל
י* יהורה
בןחימאאומר הוימז
ממי־ וכר׳ פיט ד
דברים כעבודת הבור׳ית׳משו׳דלכאור'
נר סאלו הדברי׳ד סהס ר׳דקל כנער היינו
רץ כצי י ועז ממר היינו גבוי כארי וא״כ
יק שפל יהוד'בי ן פיפא למה כפל הענין
בסלו׳שימת זה פעמי' לכך כתב דד׳דברי'
סס כדמפיש ואזיל: וס״ש בפבוד׳הבורא
ימ׳משוה דקצת דברים אלו נר׳ססס הסך
עמדתו ית׳סהסזות נאמי עליו מז פנים
Q או ז הוי עז כנמר וקי! כנשר ורץ כצבי יתברר
י כארי י!עשות רצון אביך שבשמים פרט
ארבעה דברים בעבירת הבורא יתברך והתחיל בעז כנמר
לפי שהוא כלל גדול בעבודת הבורא יתברך לפי שפעמים ארם
חפץ לעשות מצוה ונמנע מלעשותה מפני בני אדם שמלעינין
עליו ועל כן הזהיר שתעיז פניך כנגד המלעיגין ואל תמנע
מלעשות המצוה וכן אמר רבי יוחנןבן זכאי לתלמידיו יהי רצון
שתח׳מורא שמים עליכם כמור׳כשר ודם וכן הוא אומר לעמן
__ הבושה שפעמים אדם מתבייש מפני האד' יותר ממה שיתבייש
לגימס ופל הקלות ראש אפרו שמרגיל מפני הבורא ית׳על כן הזהיר שתעיז מצחך כנגד המלעיגים ולא
לעמיוהמרוצ׳וסגמר׳ נ׳סהס טובי לפניני תבוש וכןיאמ׳רוד ליה ואדבר׳בעדותיך נגר מלכי׳ולא אבוש אף
ספה״ז ואין לעמד׳ית׳ עס׳מס ולכך אמי כי היה נרדף ובורח בין האומות היה מחזיק בתורתו ולומד אף
שכלם לפבוד׳השי'ת וכמו סיבא׳; ומש כי היו מלעיגים עליו ואסר קל כנשר כנגד ראות העין ודמה
והתחיל בעז מחי לסי ססוא כללגייל אותו לנשר כי כאשר הנשר שט באויר כך הוא ראות העין לומר
בפנייה הבורא יס משוס יק® ימי מ ® שתעצים עיניך מראות ברע כי הוא תחילת העבירה שהעין
רואה והלב חומר וכלי המעשה גומרין: ואמר גכור סגרי כנגד
4 י י""",,"" הלב כי הגכורה כעמדת הבורא יתכוך היא כלב ואמר שתחזק
tic ־י־ ו 6 וי ma Swi ג 1 ! ^ לכך בעבודתו: ואמר רץ כצבי כנגד הרגלי שרגליך לטיב יריצו
שהיא מכורת הבריא יתכ׳לכך כ ׳ שהסט ׳ וכן רוד המלך ע ה היה מתפלל על שלשתם אלא ששנה הפדר
שהקדימו לפי שהיא כלל גדול בעבודה אמר הדריכני בנתיב מצותיך על הרגלים ואמר אח״כ הט לבי
הבורא יתילפי שפעמים ארס חפץ לספות ואמ׳אח״ב העבר עיני מראוי׳שוא והזכיר בלב הטיה ובעקהעבר'
מציה ונמנע מלעשותה מפני מי אדם כי הלב הוא בישותו להטותו בדרך הטובה או לרעה אף אחר
שמלפיגץ פליוימ׳ימפום דקססהיאך שרא׳ מעש׳השוא על בן התפלל שיעזרנו להטותו לדרך הטובה
סיסמי שיתבייש: הארס סמי 6 י סו ^ אבל יראות השוא אינו ברשותו כי אפשר שיפגע בו פתאום
? מבייפ 8, *p ״ ש 5 ןסס צומ י ס ’^ 6 ר ' ויראנו לכן; התפלל שיעביר עיניו מראו׳ שוא ולא יזמינהו לפניו
כלל לכן צריך האדם בהתגבר כארי לעמוד א בבקר לעבודת
אמר לתלמידיו יהי רצקשמהמורא עמים כרדז&ר
עליכם ומ׳כדאימא בפיק תפלח השחר(דף כח)וכי\ן סע ציפו סלספמי׳אדס ירא
מפשות עבירה מסכי ב״ו יותר ממס שסו׳ייא מפני השי״ת מסם נלמו׳לפנין עשיית
סצוה עלסעמי© אדם מניח מלעשותה מסכי מהוא מתבייש סבכי אדם יותר ממס
שמתבייש מהשי״ת שמניח מלעשו׳מציתו וזהו שכתב וכן הוא לפנין הבושה וכולי:
ומ״ש ע״כ הזהיר סתעיז מצחך מגד המלפיגים ולא תבוש מפני שמדת העזות
מגונה מאד כמו פגזגר ואין ראוי להשתמש ממנה כלל אפי׳בעכוד׳הסי״ת לדבי
דברי פזות כנגד המלפיגי׳כי יקנה קנין בנפשו לסיו׳סז אפי׳סלא כמקו׳עבודתו
ז ית׳לכךכ׳ולא סכוס כלו׳אני אומי לך שתעיז מצחך כנגד סמלעיגיס אינו לדבי
להם דברי עזו׳אלא לענין שלא תמ׳סהם אפ״ס שילעיגו עליך ומפני שעדין יקשה
מאין ראיה מרי״בז שלפנין מורא מלעשות הפבייה איפסי שירא האדם מבשי ודש
פן יודיעו הדבלמלכו׳ויגיסו בחצץ שיניו מכף ומיד סס שאין כן כסי״ת סהו׳ארך
אפיס אסכם אין לך אדס סיגיס מלפפות מצות סשי״ת מפני כופת בפר ולס
א ( א) גיגג
הרח 3 *ם
נשמר! מורה
35 ?ני 0 ח/עג ן נ
6 מי?דיאןס ממיר
»שגפ! 3 גיןר יויזו
1 יוז?ןיכ 3 { u ל״גי
3 *יה! 0 ק! 3 נ!מע
8 חמ*ה יתעלה
ת!תן> עלעשגאה ,
מלא כל הל!יז
3 ג<דז ואיל• היה
5513 לפגי מלן ,
5 "! ,ןעי«י מצי?
הי ־ תתחייב 3 כפ 1£
ק*? לעני מה'ה
jps! ’ , « לכן יקים
פזלת־א תיל <: j
ייתשמ נגלעסקין
<בי אין עשקיי
עבית! נשה־' לנ 7 ?
«»«מהיאניעשלן־ן
§עגיה»צן ונראה
6 לוהכחן דה׳עה
3 א״.ד? שוימי ה׳
!!נגלי תמ׳־ז: