Seite
ד־מ
ג
:בוסר
-ן כיני הוא לרון לעיידמו פהי"׳ 5 ונוהנ ו״ל כמי ocficp הוא נמו כיו בנובס לפי ש!ו*יי מויים * 1 'or ״' r» W ליז״ו
מ 1 איזה
פקלכנסי הרצון בו קלות לעצום עיניו מיצות ביני ויק כנכי הי . , . . , "
יתברך סממ זס לזה כי גס את זה לעומת זה עשס סאלהי© זה קלותו לעצום עיניו נודרים עצמם לנזיר כדי להביא קיק אס כן נימה שיש צו גבס כמו כדגה ע: ל טי•
י ' ל ברגליוכא׳הצבאיס אסר בשדה לרוק לעמדת מראו: יט״ש כי וגס הרב מסר״י ן׳חביב ז״ל כמג תה ספקשיגן סנס סאשסאינו גא בנדבה צעו 3 רי־י, יכול לימד
׳/ת היא כלב נתן טפס תה פכין גיור כארי לענין הלב חומד קושיא שהרי אשס נזיר בא בכרמו נזירות ע״כ וצע״פ תפיסת האנוס הכתיבה אצל '*’״*־"י
פיש׳חטאת ועולה ושלמים לאו אשס סיר ז '
איזיז <ריך
להמתין על היו©:
היא משע׳להו ז״ל דשם אשה חד סוא וצ״ת (נ) נע?מ״ו״ר
תאחר סאינו תופר אסר קריא' פי'חטאת א??©© מעוא?
י״ר ס ^א ^ לןשוב ירן׳ 3 ן ס כ ץ ל מס כמ כ »שא * CW מלוי
. . , , «! < , ונא גנ/עה אג 5
רבי נו סקירא פיס הססאס’ל דע צ וד ^ אזס(דאי ל א נא
קריאת ער' חטאת מכפרת קצת אס חטא 3 ״ג׳ • (לאיאמר
חטא שחייכיןעליו חטא׳ואפי׳אס אינו יוד' אמרי! גן <קנמ
5 ן'(זר נר'£י| זוא דמע
לו סכי * jVft
ליי£תתיז נזנר
זנת? אי £1 'ללילן
העולה
בוראו ואף אש ישיאנו יצרו בחורף לאמי איך תעמוד בבקר כי
חקור גדול או ישיאנו 3 קיץ,לאמר איך תעמוד ממטת' וערק לא
שבעת משנתך התגבר עליו לקום שתהא אתה מעורר השחר
ולא יהא הוא מעירך כמו שאמר דוד לה עירה כבודי עור׳הנבל
וכנור אעירה שחד אני מעיר השחר ואין השח' מעיר אותי ולש
אם יש
ומה טובו
שחן בשליש הלילה ולסוף שני שלישי העילה ולסוף ה
שבאלו הזמנים הלה נזכר לחורבן הבית וגלות ישראל בין
. . , כתוב כסמר סורח סייס־סיש סעועס 087 א* 0 אןכהן
האומות והתפלה שיתפלל ארס כאות׳מועה על החורבן והגלות י היא סתחלת ויקי־צ) פד זנאננלנהזנו
רצויה וקרובה להתקבל ויפיל תחינתו לפני המקום אח׳המרבה מחלת לונפש כי מקייב ועוד פ' צו זאת
ואחר הממעיט ובלבד שיברן לבו בתחנוניו כי טוב מעט בכונה תוית העולה מד ל 6 תכבס : ופרש׳ח טצת
מהרבות בהם שלא בבונה וטוב לומר פרשת העקדה ופרש׳ המן
ועשרת הדברות ופרש׳הקדבנות כגון פ׳העולה ומנחה ושלמים
זהיבנות טוב יותר לאומרם ביו׳שהם
וצם נפש אחת מחטא בשגגה:ופרס יאשם
וצם נפש כי תחטא ומשמה : וכתב
הר״יכר יקר טוב לומי עסהקרגט׳ססוק
זסושסשצותולפני המזבח צפונה לפני
ה' והוא כפרשה וצס מן הצצן
כדצמרינן בויקרא רכה - צער
הלה מעיד צני עלי שמיס וצרן כין גוי
בין יסיצל בין מבד בין צעס כשעה שהן
קוראין מקרא זס צפונה לפני ה צכי זוכר
עקידת יצחק כןצכרהס :
כתו^ עוד סס יש מהגיס לומר
אחר ברכת התירס
וחטאת ואשם אמנם פר
כמקום הקרב׳הקרכן שזמנו ביום וכשיסיי׳ פרשת העולה יאמר
רכון העולמים י״ר מלפניך שיהא זח חשוב ומקובל לפניך כאלו
הקרבתי עולה בזמנה וכן יאמר בפריהמנחה והשלמים והאשם
ואחר פרשת החטאת י־ לא יאמר כן לפי שאינה באה נרבה ואם
אינו יכול להשכים קור׳ אור הבקר ס״מ התפלה אשר היא מועד
לכל חי אל יאחר אותה ויחשוב בלבו אלו היו בעבודת מלך ב״ו
וצוהר להשכייבאור הבקילעבודתו הי׳זהיר וזריז לעטו׳לעבודתו
כאשר צלהו כ״ש וק״ר בנו של ק״ו לפני מלךמלכי המלכי׳הקב״ה:
ב ^ YID ־* לקום מרחל ויזאילכשמיוש׳אלאקחוזלוקר פרס׳כיויכי היצהעבודההרצפונהוצחי
ויכניס בו ראשו וזרועותיו כעו ך נו וגמצ ' כך צומר תרומת הדשן וצח״כ פ התמיד
.כשיקום שהוא מכוסה כמו שהי' מתפאר ר׳ יוסי מעולם. לא ראו
קודו' ביתי שפת חלוקי ואל יאמר הנני בחדרי חדרים מי יודעני
ומי רואני כי הב״ה מלא כל העולם כבודו אשר לפניו חשכה
כאורה
הה נהיות. י
הגבורה במנורת הש
ולפי שהלב חומר הוצ כענין העכירות
וגבור כארי הוא בעשיי'המצות לכך כתב
. סחחזק לכך לעבזדתו שבכלל זה עז-ב׳
השכירות ועחיית סמטת: CH יש וצמר
רץ כצבי •מגד סיגלי' שרגליך לסוב ירוצו
כלומר זס ודאי לא נאמר אלא על עשיית
המצות וצש״פשמה שצמיו כלי המעשה
גומייס כצער על עשיית העבירות בגלל
רגליך לסוב יריצו הוא עזיבת העכירות
סצס הוא הולך לעש-־מ עכירות צין רגליו
רציס לטוב : ומ״ש וכן דהע״ס סיס
מתפלל על שלשתן צ!צ ששיב' הסדר כלו'
שינס מסדר שצמיו חכמים ז״ל העין רוא'
והלב חומד וכלי המעשה גוערים והוא
התחיל ככלי המעשה שסס הרגלי' ואח״ב
הלב וצח/׳ המינים והטעם כי חכמים ז״ל
התחילו מן הקוד צל המאוחר ומי המלך
התחיל להתעלל על סמצוחי־סהס כלי
המעשה וצח נ חזר להתפלל על 5 גופיו
סהססלב והעיני' • ועיי׳ל שיסודה בן
תישא סבא להזהיר צש האדם הזהירו
תחלה על העיני׳שסס הגוימי' הראשונים
לעכימת וצח״כ הזהיר על סרגלים שסם
סוף המעשה כלו׳סעיניס גורמים לרגלים
זע״י מי פ״י הלב שאליו כיון כגנור כארי
לק צייך שתזדרז לעצום המינים כדי
סלא תבא לידי כך ורהע״ס מסיה מתפלל
לפני הכ״ה אילו סיס מתפלל תחלה העיר
פיני מראות סאו סיב לא הי׳ניי׳להתפלל
על הלב ואילו היה מתפלל על הלב לא
סיס צריך להתפלל סוב על הרגלים שאס
הלב נוט׳לטוב שוב לא יחטאו כלי המעסה
כך חומר תרומת הדשן
וצחי כך סישת מזבח מקטר קטית ופי'
סמני הקטרת ועשייתו כי אסר הקרבת
התמיד מקטירים הקטרה ואסר p ■ ערפת
ברכת כהני© כי צחרכך פברכיס את
ע>כ התפלל תחלה מל כלי המעשה כלומר כ^ורה העם •
סצס גיש העדן ©רצו העיניס וחמד הלב ידרי׳רגליו לעבודתו וצח״ב התפלל סיטס 3 וימהר לקום בזריזות ולא ילבס מיושב וכר' כמו שהיה מתפאר ר' יוסי וכו׳
לבו לעבודתו לכל יחמוד לבר איסור צף אם רצו העיניסוצח״ב התפלל שיעביר ” סכי ציתא בפר'כל כתבי(דף קיח) צמר רבי יוסי מימי לצרצר
עיניו מרצות סוצ : וס״ש לכן צריך האדם להתגבר כארי לעעוד בבקי לעבודת קורו' ביתי צערי חל!קי ופרש״י כשפושט חלוקו כמ וססוא ליכשו דרך רצשו מכסס
בוראו וכו' דניים פשוטים הס נמשכים מהקודם : וס״ש ושוב לפי שמקדים עצמו תחלה מסוס צניעות בסדינו מתחת ויושב במטתו ט י כ וציצי יודע היצך
סיכוין לשעו׳סמפתנות המשממ׳וכו׳בריזו ברכות (דף ג) א?א דאערי׳ג׳מסממת יתפרש זה על לא רצו קורות כיפי צמרי חלוקי וציפשר דה״ק לא ראו קוחת ביתי
סיי סלילה ועל כל משמי ומסמי הב״ס צומי צוי שחרבמי צת ביתי וכו׳כת׳הרא״ש מקום אמרי חלוקי כלומר סכפי סכנגד צמרי חלוקי שכשאפרא התחתונה עולם
ורצוי לכל יראי סמ־ס שיהא מיצי־ ודואג כצופה שעה ולשפוך תחנוניס על חרבן לצד היא ש כשבא לפשוט חלוקו הולך ומתגלה כשרו צם לס יהא מכוסה מתחת
ב״ס במו שנא עי קומי לכי כלילה לראש אשמורת וסיב לומי מהעקידה וע' צ"כ ה״ק סכפהיה בא לעסוט חלוקו לא היה מהפכו מצד פנים לצד pn כמו סהוא
סמן ועשית הדכי־ות תכן במ״ס ממסכת ממי 1 (רף לב) צמר לסס הממונה ביכו דרך כשאדם אוחז בסולי חלוקי וסהפכו כלפי ראשו והיינו דקאמי צמרי חלוקי
דצמרא היינו ספת החלוק שמצד פנים הסמיך לבסי סכו נראית המסירה יותר
כדמסמפממרי רס״י בפרק אלו קשייס גבי איזהו ת״ס זה המקפיד על חלוקו
להפכו והטעם שלא היה פושה כך משוס דא״כ כהכרח היה מגלה קצת מגומי אלא
היה פושטו כדרך שלבסו שצד המפייס לצד מגיס ס 6 ז היה יכול לפשטו בעכין סלא
יראה גופו כלל ולפי זה מ״ש כספושט חלוקו כמו שהוא לבשו דיך ראסו מכסה את
עצמו תחלה וכו׳היינו לומר שסני דבריה היה עושה הא' סהיה פוסט חל-יקו כדרך
שלבשו שצד התפירות לצד פנים השני סהיה שכסה את עצמו תחלה ומדברי יבינו
בסיסן רל״ט כיאה סמפר׳כן סכתב ח״ל וכשיגיע לחלוק לא יהסמו ממטה למעלה
סצס כן נמצא גופו ערום אלא יפשיטנודרך ראשו ויכסה עצמו בסדינו מתחת
ויכנס במטתו כמו שהיה מתפאר רבי יוסי וצף על גב דר׳יוסי לא ציייי אלא בפת
שפושט חלוקו יליף עיניה יכינו לעת שלוכשו דכיון דמש-יס צניעות הוא מ״ס :
ברכה אסת והס כרכו וקי־או י׳סדבח׳וצע״ג דאערי׳בספ״ק דביכית(ד יב) שגט לוס
מפני סיש־מת המינים ופיש"' שלא יאמרו לע״ס אין שאי תורס צמת ותדעו שאין
קורץ אלא מ״ס הקב״ס ושמעו מפיו בסיני ציכא למימי דהיינו דוקא בצבור אבל
ביחיד דליכא משים תיעומת המינים טוב לצמיה סע״י כן יזכו' מעמד הי סיני
בכל יום ותתחזק אמיכמו בזה וס הפקירה כדי לזכור זכות הצגות לפני הכ״ס וגם
לסמי׳יציו לעבוד סש״ית כמו שמשי יצחק נפשויפ׳סמן כדי שיאמץ שכל מזימתיו
באין לו כהשגחס:י 0 ׳ הקימות כפ״ב דתמניו'(דכז)וכס״פ בני העיר אמי אברהם
לפני הב״ה שמא יחטאו יסיאל לפניך ותעשה לסם כאנשי דור המבול צ״ל לצו צ״ל
במה צדע כי אירשנה א״ל קחה לי עגלה משולשת א מר לפניו רבש״ע תינח בזמן
סב״ס קיים בזמן פצץ ב״ה קיים מה תהא עליה' צ״ל כבר תקנתי לסם סדר הקרבנו'
סכל זמן שקורץ בהן מעלה אני עליהם כצלו מקריכין לפני קיבן ואני מוחל להם
הכי
׳חליצה
כל עמיתיהם וצמיי' בסוף מנחות (דף קי) ח׳י יצחק מ״ד זאת תורת החטאת רדקדלן בחלוקו ללובשו כדיכו ומ׳בדצית׳בפרק צצו קשריסידף קיל)
וזאת תורת האסם צל העוסק בתוית חטאת כצלוהקדיב תמצת וכל סעיסק ׳.^ -
במורת אשם כאלו הקייג אשם : £1 ״£ t אמנם סרס׳פקיבנות טוב יותר לאמיס
ביום יטכ״כ היא״ש גבי פ׳סממיד וכתבו רביכו סימן מ״ז ומשמע לרבינו דהי׳ס
לכל הקדמית כיןיקבועיס בין שאינם קבועים דטוב לאסים ביום כיון שאין זמנם
אלא ביום יכ"כ הכלבי 3 :ואחד פיסת חטאת לא יצמיקלפי שאינה באה
נדבה כלומי אכל אשם אע״ע שאינו בא בנדבה כיון דתנן בפ״ו דכייתות (דף כב)
,רבי אליעזי אלמי מתכדב אדס אשם תלוי ככל יום אסיו על בבא בן בוטא. שהיה
1 מתנדב אשם תליי "כל יום כבא בנדבה דעי ו א ע'ג דחצמים עליגי עליה כיון דככא
בן בוטא היה עכידבס עובדה כי אמי יהי ינץ מלפניך שיהא זה חשוב כאלו
איתא כגמרא אמי רבי יוחנן איזהוית"ח סמסזירין לו צנידה בטביעית עין זה
המקפיד על חלוקו להפכו וסרש״י לסימנו לובשה כשהיא הפוכה מקפיד עייו
והופכו שמקפיד עליי סלא יראו התפירות המגונות ואמרי החלוק וציון רהשמא
לאו ב דיני החזית צבירה בסניעית פין עסקינן החרדטי יבינו מדברי רני יוחנן :
וכשעעול מנעליו ינפול סל ימין תחלה וכו' דצמי רבי יוחנן כתפילין כך
מנעלים וכי' הכי ציתא בפרק במס אמה יוצאה (דף ס) ואותבין עליה מדתני'
כשהוא נועל כושל סל ימין תתלה אמי רב יוסף סשת׳דתנןהכי ואמר רבי יוחנן הכי
דעכר הכי עבר ודעכד הכי עבד ופייסו התוספות דלא פליגי רבי יוחנן ובייתא
מנץ בהן יד וכהן
עמיע ליס וקסיר אץ הלכה נאותה.מסנה אקר רב ?חסן כר יצחק ירא סמים יוצא
יוי שתיהן וממסר בריס דרבינ׳היכי שביד סייס דימיני' ולא קטיוסייםדסמאליס
א 3 » ^ וקטר
יכוללוער ייר
ורבינו הגדול
דניון דשש א חס אחכתן שבא בנדבה דהיינו א חס תלוי בכל אסם
סיסא זה חשוב וכ׳ואפילו אש הוא אחם ודאי ורא חון נראה יותי