Page
חנוכה כפתיחת הדלת
תיפ& אין«בדיליןנ«״סעל נר חנוכ'
כאיזו סננה מדליקי? נרסמכס
בב״ה כמוצאי שבת
תרפ 3 הזכרת פל הנסים כתפלה
ובכ״המ ואס לא 6 מרו:אסשכ׳
מלהזכיר שלחטכבב״המ יאמרכסרחמל.
תרפג כל ס׳הימים גומרים את ההלל
טע׳ למהגומריןההללבכליוס
תר 0 סדר קריאת התירס כימי
" חנוכה כחול וכשכת ובר״ח
וכשתלד ס לה י ו בשנת • ר״ה סל סנוכס
שקראו ד כפרשת היחודס
תרפה. זמן קריאת הד׳ הי־סיות ססס
סקלים יזכור יפרה והחדש
סימכיסלידע זמני ההפסקה מהס: יש
פיפיות שחייכין|לקרו׳ כהן מדאוריתא
הלכות פורים
מיססו 5 >צריךלצא / לדיךאס יכול ללוג!
תפנית זה
תרפז היי לקיו כליל׳ המניל׳ולשמתה
ביום • מגו לקרות המצילה
ליל י״ד מכנג״י
חלפה זמן קריאתה לעיייו' ולכרכיס
המוקפים סימה ומה נקרא
מוקף:המס עיירות המוקפות אי מספקין
להובסוקפו׳מימו׳יהוסע וקריין גס כס׳ו
תרפט מי הס חייבים בקריאתה ועי
מוציא את אחרים
תרצ אבו יכול לקרות׳ יושב או סייוגץ
ומתנמנם ואס אינה כתוב כולה
התופס בידו מגלה שאינה כסרה אסו' לו
לקרות פס ש״צ• אס יוצאין במגילה
הכתוכה בלעז: יודע אשורי ויודע לפז
, אס יוצא בלעז • יחיד הקויא את המגלה
אס מכיל לפניה ולאחריה
תרצא בסס נכתבת ועלמה
ככתבת ומשפטי כתיבתה
ותפירה ועמוד פלה: מגלה שהי׳נקודה או
שכתוב!כה ברצות ופיוטים :
תרצב כרכות שלפניה ושלאחריה ואס
סס בה והקריא לפולה
בייךפל קריאת מגלה והתחיל לקמת
והפסיק ושהא r
פורים שחל להיות במ״ש אה יברך בורא
מאורי האש קודם קריאת המגלה
תייצג סדי תפלת היום והלילה
תרצד* כסה מתנות חייג ליתןלאביוני'
מפות שתסב כלבו לחלקס| ביוה פורים
אינו רשאי לשנותם
במקום שאין עניים מה יפש׳כמפו׳פורים
תרצח מצוה להיכרת בסעודיפורי'
. ועד כמה צריך להשתכר ומשלוח מנות
אם צייך לאכול סעודת פוריס גס כלילה
פורים שחל להיות בער׳ שכח היאךעושץ
סעודת פורים
ס״ו דמוקפין שחל להיות כשבה טושים
סעודת פורים כיוס שכת
תרצו דינו בעשיית מלאכה וכיצד
יתנהג האבל.
'אפילו כמקים שנהגו סלא לעסות מלאפ'
'לא נהגו אלא כיוס מקרא מגלה לכד
מותר ליסא אשם בפורים ■
סורים שחל להיות כמ״ש והאכל יושב
3 כ״ס בשנת כמנסה
תרצו דין יום י״ד וס ״ ו שכאד ׳ הראשון
. להספד ותענית ולסיבות כסעודה *
פרטי• רמזי טור . אורת דלים חרושים מהר״י .קארו זצ״ל
תרסשעההקפ התיב'ואיןמקיסיןבשב'
אם האכל מקיף כלולב
הרסא פדר לקידוש בליל שני י
תרסב אסאומ׳מטיל׳לולבי״עסני
תרסג סדר לכל ימי סול המועד ולשבת
שחל להיות בי: ■
תרסד סדר יום השביעי
ביום שביעי אס מקיפין בערב׳אובלולב
הנועל ערב/אחר פס ערבה שבלולב או
עובר משו׳בלחוסיף או לא
עעס למה נהגושהמתעסקי' בצרכי צבור
מביאים העיבה י הושענא שבלולב
אע״פ שנזרק אין לפסוע עליה
ישראל הקוק עיבה מסדה הגוי ברשות
הנוי שלא כדין הוא י הושענא רבה שחל
להיות כסב'וחתך נוי ערב׳והגיא׳ בסבת
תרסה אתרוג באיזה יוס הוא מ ומר
אתרוג שנפסל כיוס ראשון מומר לאכלו
מברא להושענא ולא אגבהה למיפק בה
שריא בהנאה
חרסו לאיסתוי* סוכתו בשביעי
תרסז עד אימתי זמן איסו׳סוב'וטייס
התנה ליהנות מעצי סוב׳ ונויה כשיפלו•
אי מה ני
תרסח סדר תפלת ליל שמיני ויומו
ודין ישיב' בו בסוס':?)ם ישני
בליל שמיני עצרת בסוכה
תרסט סד׳ליל ט׳ ויומו והבדל׳בטוצאו
הלכות חבובה
תרע סע לחנוכ׳ואיסורו כהשפ׳ותעני׳
תרעא טעם להדלקת נרות
הרעב תחלת זמן הדלקתן וסופו
ואם •יש להם תשלומין
שיעור השק שנותן בהן
כר חנוב שלא הדליבליל׳אין לו מסלומין
מי שלא הדליק בליל ג'אלא ב׳ נרות
תרעג בל השמנים והפתילות
כשרים לה ואפי׳ בשבת
אם מותר להוסיף כשמן יוער מכשיעור
כשבא להדליק בשבת בשמנים הפסולים
אפי׳כנתהבע״שקוד' קכל' הסב שעדיין
הוא.מב עוד יום אינו זקוק לה
בא לסכנה וכבס אותה בשוגג איט
זקוק לה
אם מותר לקמח בספר לאור חנוכה
איןחושסץ לפתיל'לסחליפ׳ עד שתכלה
תרעד כיצד מות'להדליק מנר חטפה
לכרסטכה • נר של שבתיסל
ב״ה אם מותר להדליק מזה לוה
תרצח היתה נר מונחת נמקרע' שלא
לשם פצוה והדליקה
תרעו ברכות ני חנוני ואם לא אמ׳בליל
ראשון שהחיינו
כוסה כרג׳ ההדלקה אס היא בלמ״דאו
בעל• המא׳נר חנוכה ובירך זמןואח״כ
3 א להדליק אס יחזור ויברך: באיזה ני
היא מתחיל להדליק בכל לילה
תרע? דין אכסנאי והאוכל אצל חבירו
ואנשים הרבה הדריס בחצר
אע״פ סמדליקין עליו בתוך ביתו צריך
לראות ני חנו כ:נהגו שאפ״פ שגודליקין
עליו כתוך ביתו מ״מ הוא מדליק
ההולכים בכפרים שאין סס ישראלים
מדליקים בבית״הגוי
תרעם איזה מדליק תחילה נר חנוכה
או ני שכת
תרפ תיקון לשלא יכבה בשבת נמת
ס״ץ.מזכ י רשלשבתבאתהמתן וא© לא
הזכיר א ז ן מחז׳־ךין אותו
תרכד הבדלה ותקועה והעושה
ב' ימים י״ת
פטה לתקיפה במוצאי י״ה
טעסלסה אנו אומרי׳ז״פ ה הוא סאלסיכו
הפושיםסניימיםי״ה וחליוססניבע©
מה י עסו להכין לספודת סבת
הלבות סוכה
תרבה טעם למה תלה הכתו׳מצו'
סוכה והרבה מצות ביציא׳ מצרים
תרבו פיסול סוכה שתחת האילן
והכשרה
תרם פיסול כילה בסוכה וסדיןפתתת
הסכך והכשר©
תלכח פיסול סוכה שתחת סוב'או
בראש העגלה
תרכט דברים שפסולים לסכך בהם
אם הניח סולם כגג להניח סכך עליו
תר , ? 1 מניןהדפנו׳והכשרן וכל מיני דפנ'
קנה מכאן ומכאן סמגיעיןלסכךאי מהני
לצורת פתח אע״פ שאץ קנה על גביהן
תרלא אס היו צלתה וחמתה שד©
. למפלה או למסה
תרלב סיפור אויר וסב ך פסו' באמצע
תרלג שימור גובה הסוכה
תרלד שיעור איכה ורחבה
תרלה סוכת גנ״בך ורק״בש ־ ועיין
כסימן תר״לו
תקצה סדרהפל׳המנחהואומרי"
צדקתךאםחללהיו׳בשבת
תקצט סדר תפל׳ערבית בליל שני׳
הר כיצהשנולרהאודבשבתלש׳
ק המחובר בראשון אסור בשני
אס אומרים זמן בקידוש ליל י״ע שני וכן
כיום שני־ בשופר
אם לא מצא פרי חדש אע״׳פב מברך זמן
סיירי פתילה ושמן ולפידי' שככו כי״ס א"
סל ראש הסנה אם מותר להדליקם בשני
תרא סדר תפלת י״ט שגי והבדל
במוצאי יי־נז :
3 ני א״יאסצריכי' לעשר שני י״טשלר״ה
הרב סדר הימים שבץ ר״ה לייב
'אס נופלים על פניה׳בערב יום הכסורי"
הלכות יום הכיפורים¬
• הרד שלא להתענות בערב יום
הכפורי׳ולהרבו'בר בסעודה
סאסור להתפנות בערב יום כפור
מרה סד׳כפר' שנוהגי׳לעשו׳בליכ
אס נכון למנוע תעשה הכפרות
תרו לפייס בעי ח ה את חבית■ אם
הקניטו:
באיזו שפה לוקה וטובל:סופך על ראשו
ועל גופו ע קבין ועולה במקום טבילה
אבל אם מומר לטבול בערכי״ס
תרז צריךלהתודות כמנחה קוד"
סעודה
תרוז^הפסייאכילתו מנעוד י 1 מ חדלו .«־׳•ש« מ« 5 ךל 0 מ«
4 תרלז לא כעי סיכה א לכל ימו החג
תרלח איסור עני סוכה וכריה והיתיר'
תרלט עושה סוכתו קבע וביתו עראי
תרם מי הס הפטורים מסוכה
ר/רמ?יג טשס למה אין אנו מברכין
שהחיינו בספת פשיי׳ סוכה
תרסב סדר תפלת ערבים
תרמג סדר הקידוש ועיין בסי׳תרסא
תרמר סד׳פפל׳שחרי׳ וברכוינטיל׳לולב
הלכות לולב
תרמה לולב הפסל והכשר
תרמו הדס הפסול והכשר
תרם? ערבה הפסולה והכשרה
תרמח אתרוג הפאול והכשיר
תרמם ארבעה מינים גזולים או
שאולים או סלע׳'!
חרג סיע ור אורך הדס וערבה ולולב
תרנא עצו׳לול׳נטילתו וברכ׳וניעכופו
כינ׳אוגדיןאת הלולב: גדס אס טט לול׳
אם נפל לול׳כי״ט־ראשק ובירך עליו ואח
כךראהסלאהיהבוערכה
ושיעור התוספ
נשים האוכלו'במוסע' י״ה אין מוחין בידן
תרט אם מטמינץ חמץ מעי״ה
תרי אסמדליקץ נר בליל י״ה י
הטס למה נהגו להדליק נר לכל אחד
תריא לילי״ה כיומו ומלאכות
האסורות בי׳ה והוצאה וטלטול "
תריב שיעור אכילה ושתייה׳
האסורים באז
תריג רחיצה האסורה והמותרת
אס מותר לעמוד פל כריסיכסתו של עור
תרטו איפור תשמיש המטה
אסור ליישן עס אשתו במטה
.הריו באיז׳דכדי׳מותרים התינוקת
קטן פחות מבן תשעה אס מותרי להניחו
פיתענה
הרין עוברות ומכיקות משלימות
תריח איך מאכילץ לחולה ויולדת
סומכים על דברי רופאים גויס להאכיל
החולה כי״ה
תחט ^ נדרי וןמן התר ^ עכרייני ׳ ציין להקיף בנענוע סלולב דין ימין
1 x 5 מיססניןל^,"^•"•, «,ימדיוס פעיביצ״ז: ריין לסמוך
״•״!*,״״ 1 « Ät ־ S
תרכא סד תפל מוס ופד הוידוי*
אסאומיי׳בכרכו׳ההפטר׳מלך מומזסולס
מילה שחלה בי״ה כאי זו ספה מוסלין
אס אומרים ברכת המילה על הכוס
אין לו אתרוג אס יטול שאר מינים
תרנכ זמןנסיל׳לול׳לכל אד׳וליוצ׳גדרך
הרנג מית׳להרי׳באתרוג יאסמבר׳עליו
מותר להריח בהדס סל לולב אס כמנה
תרנד חזרת לול׳למיס ולהוסיף עליה׳
או להחליפם
תרנה לולב שהביא גוי מחוץ לתסוס
תרנו כמה צריך להוסיף גדי לקנות
אתרוג נאה:
תרגז זמן קטן לחנכו בלולב
תרנח לולב ניטל כל ז׳ח וץ מסבת
,< 1 עם למה אומרים סדר עבודה במפלת
המוסף יותר מבסאר מפלות
הגהות כסדר מבודה : טפס למה
שנהגו לימר צדקה גי״ה בעד המתים
הרב־ סיד nWn הסנחה כיב
אס אומרים אבינו מלכנו כשחל להיות
.בסבת ואס אומרים אומו במנחה
« ן י ״י n* Mrf ׳•׳• I !W I
־תרכג סדר תפלת נעילה וזמנה תרנט ©דר היום ומפל׳מוסף וחזרתו