Dr. Isaak Erter's gesammelte Schriften / haṣ- Ṣôfe le-Bêt Yiśrā'ēlה צופה לבית ישראל : we-nispeḥû elāw miktāvîm iggerôt we-šîrîm ; we-nôsaf ... Qîṣṣûr dînîm haq-qōrbānôt we-haṭ-ṭûm'ôt : ונספחו אליו מכתבים אגרות ושירים / mē'ēt ... Yiṣḥāq ʿErṭêr. ʿIm petaḥ dāvār el haq-qôrē, we-tôledôt ham-meḥabbēr mē'ēt ... Mē'îr hal-Lēwî Lêṭêrîs. Wien : Hilberg, 1864