Megillat sēfer : kôlēl tôledôt we-zikrônôt ... Yaʿaqōv Yiśrā'ēl ʿEmden han-niqrā Yaʿve"ṣ ašer kātāv be-ʿaṣmô ʿal has-sēfer / yôṣē lā-ôr rîšônā mit-tôk k"y ... mē'ēt Dāwîd Kahanā. Waršā : Šûldberg, 1896