Sefer Yetsirahספר יצירה : ha-meyuḥas le-Avraham avinu : ṿe-ʿalaṿ kol shilṭe ha-giborim ha-mefarshim ha-meḳubalim ... perush Ḥakhmoni ... perush ha-Rabad, perush ha-Ramban ... : המיוחס לאברהם אבינו : ועליו כל שלטי הגבורים המפרשים המקובלים ... פירוש חכמוני ... פירוש הראב״ד, פירוש הרמב״ן ... Ṿarshah : Leṿin-Epshṭeyn, [ca. 1884]