Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Mišnāyôt : ʿim pêrûš Melô qaf naḥat melûqqaṭ miš-šenê me'ôrôt hag-gedôlîm ... ʿÔvady' mib-Berṭinôrô we- ... hag-gā'ôn Baʿal Tôsāfôt Yôm Ṭôv / ašer îzzēn we-ḥîbbēr we-lîqqēṭ ... Šnî'ûr Faybôš
EditorSchneur Ben-Jakob
PublishedÔfîbâk : Y. Ben-Mōše, [1736/37]
Annotation
Mischna
In hebräischer Schrift
LanguageHebrew
Electronic Edition
Frankfurt am Main : Universitätsbibliohtek Johann Christian Senckenberg, 2011
URNurn:nbn:de:hebis:30:1-160601 
Tomes
Links
Reference
IIIF IIIF Manifest