Titelaufnahme

Titel
Sēfer Hegyônôt hā-Rama"h : kôlēl ʿeśrîm we-arbāʿ derāšôt ; derāšôt kelaliyyôt, derāšôt lā-regālîm, lay-yāmîm han-nôrāʾîm û-leḵol šabbātôt haš-šānā han-nôśeʾîm alêhem ḥôtām leʾûmmî / mē-ittî Mōše Hôrwîṣ
VerfasserHorwitz, Moses
ErschienenWaršā : Hôṣ. "Tefillā", 1930
Umfang1 Online-Ressource (225 Seiten)
Anmerkung
In hebräischer Schrift
SpracheHebräisch
Online-Ausgabe
Frankfurt am Main : Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 2017
URNurn:nbn:de:hebis:30:1-155889 
Zugriffsbeschränkung
 Das Werk ist ausschließlich im Netz der Hochschule verfügbar
Links
Nachweis