Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ôṣar safrût Yiśrāʾēl : antôlôgyā bi-prozā we-šîr le-kol miqṣôʿôt hay-yeṣîrā hā-ʿivrît we-ḥezyônôtêhā le-min ḥatîmat kitvê haq-qôdeš ... / ʿarûḵ be-yad Y. L. Bārûḵ
URNurn:nbn:de:hebis:30:1-155143 
Links
Download PDF
Reference
IIIF IIIF Manifest