Titelblatt Band V.. In: Samoanisches Gouvernementsblatt. Vol.Band V (1914)