Fragm. hebr. IV 9 - Talmud Bavli, Temurahתלמוד בבלי, תמורה. [S.l.], [14. Jh.]