Fragm. hebr. III 11 - Maḥzor Ashkenaz, Shavuʿotמחזור אשכנז, שבועות. [S.l.], [14./15. Jh.]