Ḥamishah ḥumshe Torahחמשה חומשי תורה : nidpas ʿim rav ha-ʿiyun be-shem ha-naʿaleh kemar Yitsḥaḳ b.r. Shimʿon Shemuʾel ha-Leṿi zal ʿim hasarat haṭʿayot asher naflu ba-rishonim u-reshimat ha-parashiyot [...] : נדפס עם רב העיון בשם הנעלה כמר יצחק בר שמעון שמואל הלוי ז"ל עם הסרת הטעיות אשר נפלו בראשונים ורשימת הפרשיות במנהג ק"ק אשכנז יצו. Poh ḳ.ḳ. Hanoṿa : ʿA.y. Hanś Yaḳop' Henah, 370 [1610]
Content
There is no content avaibable here yet.